FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirketimizin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla konsolide varlıklarının yüzde 26’sı (2011: yüzde 25) özkaynaklarla, yüzde 74’ü (2011: yüzde 75) ise yabancı kaynakla finanse edilmektedir. Gerek mevcut işletmenin devamlılığı gerekse de şirket stratejileri doğrultusunda yapılan yatırımlar ve işletme sermayesi ihtiyaçları için yabancı kaynakla finansman sağlanmaktadır. Yabancı kaynaklı finansmanın yaklaşık yüzde 44’ü ticari işlemlerden (2011: yüzde 55), yüzde 56’sı (2011: yüzde 45) ise finansal borçlardan oluşmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz yurtiçi finansal kuruluşlarla işbirliği içerisindedir.

 

Şirketimiz faaliyetleri kapsamında ticari işlemler ve finansal araçların kullanımından dolayı kredi riski, likidite riski, finansal piyasalardan kaynaklanan riskler olarak faiz oranı riski ve döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

 

Söz konusu riskler aşağıdaki prensiplere uygun şekilde yönetilmektedir:

 

KREDİ RİSKİ

Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir. Şirketimiz’in tahsilat riski esas olarak ticarialacaklardan kaynaklanmaktadır. Ticari alacakların çok önemli bir kısmı dünyanın ve Türkiye’nin en önemli şasi kamyon üreticileri ve kamu kuruluşları olması, yurtdışı alacaklarda ise ihracat mal bedelleri peşin ya da akreditif kanalıyla tahsil edildiğinden tahsil edilememe riski düşüktür.

 

LİKİDİTE RİSKİ

Şirketimiz; nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla likidite riskini yönetmektedir.

 

İhtiyatlı likidite riski yönetimi; yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ve fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

 

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski; yeterli sayıda ve güvenilir kredi sağlayıcılarına erişilebilirliğin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

 

FAİZ ORANI RİSKİ  

Şirketimiz faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.

 

DÖVİZ KURU RİSKİ

Şirket, yabancı para birimleri üzerinden olan çeşitli gelir ve gider kalemleri ve bunlardan doğan yabancı para borç, alacak ve finansal borçlar sebebiyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

 

Yabancı para birimlerindeki parasal varlık ve yükümlülükler açısından gerekli olduğunda kısa vadeli dengesizlikleri Şirket spot oranlardan yabancı para alım satımı yaparak kur riskine maruz kalmayı kabul edilebilir seviyede tutmaktadır.

 

Yabancı paralardan bilançoda oluşan kur riskini asgariye indirmek için Şirket bazen atıl olan nakitlerini yabancı para olarak tutmaktadır.

 

Şirket banka borçlanmalarının büyük bir kısmının değişken faizli kredilerden oluşmasına bağlı olarak, faiz oranlarındaki dalgalanma riskine maruz kalmaktadır..