1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR

31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

  Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
VARLIKLAR Dipnot
Referansları
31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Dönen Varlıklar   122.899.156 91.938.485
Nakit ve Nakit Benzerleri
6
2.902.259
5.360.843
Ticari Alacaklar
59.660.831
31.494.183
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37
2.718.069
18.342
- Diğer Ticari Alacaklar
10
56.942.762
31.475.841
- Diğer Alacaklar
11
5.134.501
1.813.250
Stoklar
13
43.565.831
43.762.638
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35
469.460
Diğer Dönen Varlıklar
26
11.166.274
9.507.571
Duran Varlıklar
30.058.810
26.173.500
Diğer Alacaklar
21.600
17.226
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17
5.456.211
5.456.211
Maddi Duran Varlıklar
18
19.771.079
18.234.585
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19
1.301.740
233.202
Şerefiye
20
1.759.039
1.759.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35
-
61.823
Diğer Duran Varlıklar
26
1.749.141
411.414
TOPLAM VARLIKLAR
152.957.966
118.111.985

 

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler 95.239.028 75.537.711
Finansal Borçlar
48.641.066
29.137.410
Ticari Borçlar
35.572.046
22.827.113
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37
110.213
-
- Diğer Ticari Borçlar

10

35.461.833
22.827.113
Diğer Borçlar
2.516.141
1.561.886
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

35

29.005
-
Borç Karşılıkları

22

584.876
481.693
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

35

584.816
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

26

7.311.078
21.529.609
Uzun Vadeli Yükümlülükler
17.395.088
12.682.603
Finansal Borçlar

8

13.874.789
10.238.191
Diğer Borçlar

11

-
338.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar

24

1.135.191
929.211
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

35

-
1.176.347
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

26

2.385.108
-
ÖZKAYNAKLAR
40.323.850
29.891.671
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.945.271
29.751.844
Ödenmiş Sermaye

27

25.000.000
25.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

27

1.162.896
1.005.557
Özel Fonlar

27

-
221.364
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları

27

3.511.201
1.126.316
Net Dönem Karı/Zararı
9.271.174
2.398.607
Azınlık Payları

27

1.378.579
139.827
TOPLAM KAYNAKLAR
152.957.966
118.111.985

Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

 

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE GELİR TABLOSU (TL)

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

 

  Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot
Referansları
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
Satış Gelirleri 28 153.115.333 85.703.966
Satışların Maliyeti (-)
28
(121.383.149)
(66.510.819)
BRÜT KAR/(ZARAR)
31.732.184
19.193.147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-
-
-
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
29
(12.232.096)
(5.219.676)
Genel Yönetim Giderleri (-)
29
(6.424.276)
(3.577.829)
Diğer Faaliyet Gelirleri
31
2.349.190
1.075.382
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
31
(1.793.132)
(3.413.589)
FAALİYET KARI/(ZARARI)
13.631.870
8.057.435
Finansal Gelirler
32
10.500.949
4.932.051
Finansal Giderler (-)
33
(11.662.498)
(9.297.227)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
12.470.321
3.692.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)
(3.199.147)
(1.293.652)
- Dönem Vergi Gelir/(Gideri)
35
(3.083.791)
(1.217.786)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)
35
(115.356)
(75.866)
Net Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı
9.271.174
2.398.607
Azınlık Payları
27
(888.911)
(72.120)
Ana Ortaklık Payları
27
10.160.085
2.470.727
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç
0,41
0,20
Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiş hisse başına kazanç
0,41
0,20

 

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİC. A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI KONSOLİDE GELİR TABLOSU

 

NET DÖNEM KARI/(ZARARI) 9.271.174 2.398.607
Diğer Kapsamlı  Gelir:
-
-
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
-
-
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
-
-
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
-
-
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim
-
-
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
-
-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
-
-
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/(Giderleri)
-
-
-
-
DİĞER KAPSAMLI  GELİR  (VERGİ SONRASI) 9.271.174 2.398.607
TOPLAM  KAPSAMLI  GELİR 9.271.174 2.398.607

 

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

 

31.12.2012 VE 31.12.2011 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

 

  Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Yasal Yedekler Olağanüstü yedekler Özel Fon Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı Net Dönem Kârı/Zararı Ana Ortaklık Özkaynak Toplamı Azınlık Payları Toplam Özkaynaklar
01 Ocak 2012 itibariyle bakiye 25.000.000 - 1.005.557 1.126.306 221.364 10 2.398.607 29.751.844 139.827 29.891.671
Sermaye Artırımı
12.500.000
6.005.230)
-
(6.494.770)
-
-
-
-
-
-
Yasal Yedekler
-
-
427.136
-
-
(427.136)
-
-
-
-
Olağanüstü yedekler
-
-
-
7.450.302
-
(7.450.302)
-
-
-
-
Özel Fonlar
-
-
-
-
221.364
-
-
221.364
-
221.364
UMS Kaynaklı Düzeltme
-
-
-
-
-
794.188
-
794.188
3.667
797.855
Geçmiş Yıllar Kârlarına Transfer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklere Transfer
-
-
-
-
-
8.011.228
(8.011.228)
-
-
-
Net Dönem Kârı
-
-
-
-
-
-
2.398.607
2.398.607
-
2.398.607
Azınlık Payları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 Aralık 2011 itibariyle bakiye 25.000.000 - 1.005.557 1.126.306 221.364 10 2.398.607 29.751.844 139.827 29.891.671
01 Ocak 2012 itibariyle bakiye 25.000.000 - 1.005.557 1.126.306 221.364 10 2.398.607 29.751.844 139.827 29.891.671
Sermaye Artırımı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yasal Yedekler
-
-
153.339
-
-
(153.339)
-
-
-
-
Olağanüstü yedekler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Özel Fonlar
-
-
-
-
(221.364)
221.364
-
-
-
-
UMS Kaynaklı Düzeltme
-
-
-
-
-
(77.748)
-
(77.748)
-
(77.748,00)
Geçmiş Yıllar Karlarına Transfer
-
-
-
-
-
2.398.607
(2.398.607)
-
-
-
Net Dönem Karı
-
-
-
-
-
-
9.271.174
9.271.174
-
9.271.174
Konsolidasyona yeni dahil olan şirket azınlık payı
-
-
-
-
-
-
-
-
1.238.752
1.238.752
31 Aralık 2011 itibariyle bakiye
25.000.000 - 1.162.896 1.126.306 - 2.384.895 9.271.174 38.945.271 1.378.579 40.323.850

 

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

 

31 ARALIK 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

 

Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit:
Dipnotlar 31.Aralık.2012 31.Aralık.2011
Dönem Net Kârı
9.271.174 2.398.607
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları
18, 19
894.470
514.965
Duran varlık satış (kârı)/zararı
31
(95.787)
564.989
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış
24
205.980
246.016
Faiz geliri (-)
32
(223.139)
(152.243)
Faiz gideri
33
128.271

-

Ertelenmiş Vergi (Geliri) / Gideri
35
115.356
75.866
Kur farkı geliri
(2.069.592)
(1.103.174)
Kur farkı gideri
1.727.206
985.330
Şüpheli alacak karşılıkları
10
118.359
943.840
Garanti gider karşılığı
22
257.629
160.740
İzin Ücreti Karşılığı / (İzin Ücreti Karşılık İptali)
22
327.247
320.953
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
13

-

137.829
Stok Değer Düşüklüğü Karşılık İptali (-)
13
(137.829)
(147.250)
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akışı :
10.519.344 4.946.467
Kısa vadeli ticari alacaklardaki azalış/(artış)
10
(25.466.921)
(16.718.064)
Stoklardaki azalış/(artış)
13
196.807
(32.345.958)
Diğer kısa vadeli alacaklardaki azalış/(artış)
11
(3.321.251)
(350.772)
Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)
26
(1.658.703)
(4.687.961)
Kısa vadeli ticari borçlardaki (azalış)/artış
10
12.634.720
12.152.632
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)
37
(2.699.727)
(18.342)
İlişkili taraflardan ticari borçlardaki (azalış)/artış
37
110.213

-

Finansal kiralama borçlarındaki (azalış)/artış
736.625
(32.794)
Faktoring Borçları (azalış)/artış
8
3.792.964

-

İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)
37

-

4.416.064
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki (azalış)/artış
22
103.183
104.815
Diğer kısa vadeli borçlarındaki (azalış)/artış
11
954.255
(440.846)
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
26
(14.218.531)
17.156.458
Vergi karşılığındaki (azalış)/artış
35
29.005

-

Ödenen vergi
(88.351)
(2.387.689)
Diğer uzun vadeli yükümlülükler (azalış)/artış
2.385.108

-

Ödenen kıdem tazminatı
24
(305.873)
(305.966)
İşletme faaliyetlerinden kullanılan nakit akışı :
(16.297.133)
(18.511.956)
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
18
(10.012.730)
(8.374.939)
Satılan maddi duran varlıkların hasılatı
315.050
1.717.950
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit-net
(9.697.681)
(6.656.989)
Finansman faaliyetleri
Sermaye artışı

-

-

Hisse senedi ihraç primleri

-

-

Uzun ve kısa vadeli kredi kullanımı
126.311.584
69.893.781
Uz/ Ks Vd Banka kredilerinin ödenmesi
(100.821.857)
(41.374.434)
Tahsil edilen faiz
32
1.361.314
826.209
Ödenen faiz
(3.314.811)
(890.207)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit-net
23.536.231
28.455.348
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ azalış
(2.458.583)
3.286.404
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler
6
5.360.843
2.074.438
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler
6
2.902.259
5.360.843
Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

 

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ana Ortaklık) ve iki Bağlı Ortaklığı ve iştiraki ile birlikte Katmerciler Grubu’nu oluşturmaktadır.

 

Şirket 1985 yılında İsmail Katmerci tarafından kurulmuştur. Şirket’in faaliyet konusu her türlü araç üstü ekipman üretimidir. İsmail Katmerci, bilanço tarihi itibarıyla Şirket’te yüzde 58,11’lik paya sahiptir ve yönetimde kontrolü elinde tutmaktadır.

 

Şirket’in Merkez Adresi ve Ortaklık Yapısı

Şirket’in ortaklık yapısı Dipnot 27’de sunulmuştur. Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10 Çiğli/İZMİR

Tel: 232 376 75 75 (6 hat)

Fax: 232 376 85 81

www.katmerciler.com.tr

 

Grubun personel sayısı 31.12.2012 tarihi itibarıyla 71 idari 283 mavi yakalı olmak üzere toplam 354 kişidir. (31.12.2011 - 302 kişi)

 

Şirket’in konsolidasyona dahil Bağlı Ortaklıklar’ına ilişkin bilgiler şöyledir:

 

Grubub Ortaklık Payı (%)
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Faaliyet Konusu 31Aralık 2012 31 Aralık 2011
Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Boyama İşçiliği 93,33 93,33
Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal
Makine San. ve Tic.A.Ş.
Kaynak İşçiliği 95,67 95,67
Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Araç Üstü
Ekipman üretimi
49,99 49,99

 

Konsolide Finansal Tabloların Onaylanması

İlişik konsolide finansal tablolar, yayınlanmak üzere 12.04.2013 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, Şirket finansal tabloları Genel Kurul’da onaylanmadıkça kesinleşmediğinden, Şirket Genel Kurulu finansal tabloları değiştirme gücüne sahiptir.

 

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

 

2.1 SUNUMA İLIŞKIN TEMEL ESASLAR

Uygulanan Muhasebe Standartları Grup, yasal defterlerini ve yasal finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.

 

Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ hükümlerine (bundan sonra ‘SPK Muhasebe Standartları’ olarak anılacaktır) uygun olarak hazırlanmıştır ve SPK karar organı tarafından belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

 

SPK Muhasebe Standartları’nın 5. Maddesi’ne göre işletmelerin, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UFRS uygulamaları gerekmektedir. Ancak yine SPK Muhasebe Standartları’nda yer alan Geçici Madde 2’ye göre 5. Madde’nin uygulaması, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) (Kasım 2011’de TMSK kapatılmış ve görevleri Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na devredilmiştir) tarafından Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UFRS ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayınlanan UFRS arasındaki farklar ilan edilinceye kadar ertelenmiştir. Bu sebeple Grup, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ilişkin konsolide finansal tablolarını UMSK tarafından kabul edilen UFRS standartları ile uyumlu olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlamıştır.

 

Konsolide finansal tablolar, arsa ve binaların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.

 

Grup’un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevsimsel ve dönemsel değişiklikler bulunmamaktadır.

 

Kullanılan Para Birimi

Grup’un konsolide finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Grup’un finansal durumu ve faaliyet sonuçları, geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası cinsinden ifade edilmiştir.

 

 Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına Son Verilmesi

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK mevzuatına uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir.

 

Dolayısıyla konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu ‘Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama’ standardı (UMS 29) uygulanmamıştır.

 

Karşılaştırmalı Bilgiler

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.

 

İşletmenin Sürekliliği Varsayımı

Konsolide finansal tablolar, Grup’un önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.

 

Netleştirme / Mahsup

Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, finansal durum tablosunda net değerleri ile gösterilirler.

 

Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Yorumlar

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve UFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

 

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:

UMS 12 Gelir Vergileri – Esas Alınan Varlıkların Geri Kazanımı (Değişiklik)

 

UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında gerçeğe uygun değer modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin gayrimenkulün taşınan değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve ii) UMS 16’daki yeniden değerleme modeliyle ölçülen amortismana tâbi olmayan varlıklar üzerindeki ertelenmiş verginin her zaman satış esasına göre hesaplanması gerektiğine ilişkin güncellenmiştir. Değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması gerekmektedir. Değişikliğin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.

 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Geliştirilmiş Bilanço Dışı Bırakma Açıklama Yükümlülükleri (Değişiklik)

 Değişikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının finansal varlıkların transfer işlemlerini (seküritizasyon gibi) - finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde - daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık transferi işlemlerinin hesap döneminin sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. Karşılaştırmalı açıklamalar verilmesi zorunlu değildir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

 

Yayınlanan Ama Yürürlüğe Girmemiş ve Erken Uygulamaya Konulmayan Standartlar

Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

 

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu

 Değişiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiştirmektedir. İleriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilecektir. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemektedir ve Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

 

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)

Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmektedir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması tanımlanmış aktüeryal kâr/zararının diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir.

 

UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)

UFRS 10’nun ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir.

 

UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)

UFRS 11’in ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28’de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir.

 

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Değişiklik ‘muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması’ ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve UMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)

Getirilen Açıklamalar Finansal Tablo Kullanıcılarına

i) Netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve

ii) UFRS’ye göre ve diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi için faydalı bilgiler sunmaktadır.

 

 Değişiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.

 

UFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. UFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

 

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar

Standart 1 Ocak 2014 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı farklı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler ve UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir.

 

UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardı’nın konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir ‘kontrol’ tanımı yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir.

 

UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler

Standart 1 Ocak 2014 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir.

 

Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tâbi tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir.

 

UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları

Standart 1 Ocak 2014 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler bazı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir.

 

 UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardı’nda yer alan konsolide finansal tablolara ilişkin tüm açıklamalar ile daha önce UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar’da yer alan iştirakler, iş ortaklıkları, Bağlı Ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir.

 

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü

Yeni standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir.

 

Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni açıklamaların sadece UFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir – yani önceki dönemlerle karşılaştırmalı açıklama gerekmemektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklememektedir.

 

UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri

1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirketlerin karşılaştırmalı olarak sunulan dönemin başından itibaren üretim aşamasında oluşan hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamaları gerekecektir.

 

Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine açıklık getirmektedir. Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir.

 

Uygulama Rehberi (UFRS 10, UFRS 11 ve UFRS 12 değişiklik)

Değişiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Değişiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde yapılmıştır. İlk uygulama tarihi ‘UFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin başlangıcı’ olarak tanımlanmıştır.

 

Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan dönemin başı yerine ilk uygulama tarihinde yapılacaktır. Eğer UFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi UMS 27/TMSYK 12’ye göre yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol değerlendirmesi aynı ise geriye dönük düzeltme gerekmez.

 

Eğer birden fazla karşılaştırmalı dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. UMSK, aynı sebeplerle UFRS 11 ve UFRS 12 uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini kolaylaştırmıştır. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Grup, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklememektedir.

 

UFRS’deki İyileştirmeler

UMSK, mevcut standartlarda değişiklikler içeren 2009-2011 dönemi Yıllık UFRS İyileştirmeleri’ni yayınlamıştır. Yıllık iyileştirmeler kapsamında gerekli ama acil olmayan değişiklikler yapılmaktadır. Değişikliklerin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Gerekli açıklamalar verildiği sürece, erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu proje henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu projenin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

 

UMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:

İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık getirilmiştir.

 

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar:

Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık getirilmiştir.

 

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:

Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin UMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, UMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.

 

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:

UMS 34’te her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.

 

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)

UFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını UFRS 9 Finansal Araçlar Standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir.

 

Değişiklik 1 Ocak 2014 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiştir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

 

KONSOLIDASYON ESASLARI

 

Bağlı Ortaklıklar

Bağlı Ortaklıklar, Şirket’in, doğrudan veya diğer Bağlı Ortaklıklar’ı vasıtasıyla, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde yüzde 50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmelerdir. Grup, Bağlı Ortaklık konumundaki şirketlerin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olmasına bağlı olarak, Bağlı Ortaklığın faaliyet sonuçlarından pay alır. Şirket’in, 1 nolu bilanço dipnotunda detayı verilen söz konusu Bağlı Ortaklıklar’ı tam konsolidasyona tâbi tutulmuştur.

 

Bağlı Ortaklık 1:

Şirket Katmerciler Profil San. ve Tic. A.Ş.’yi temsil eden hisselerinin yüzde 93,33’ne sahiptir. Şirket, boyama işçiliği konusunda faaliyet göstermektedir. Katmerciler Profil San. ve Tic. AŞ, 10032 Sok No: 10 AOSB İzmir adresinde ekipman boyama işçiliği yapmaktadır. Hisse oranında bir önceki yıla nazaran değişiklik olmamıştır.

 

Şirketin Ünvanı

Sermayesi

Nominal İştirak Tutarı (TL)

İştirak Oranı (%)

Katmerciler Profil San. ve Tic. A.Ş.

500.000

466.667

93,33

 

Bağlı Ortaklık 2:

Şirket Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makine San. ve Tic. A.Ş.’yi temsil eden hisselerinin yüzde 95,67’ne sahiptir. Şirket kaynak işçiliği konusunda faaliyet göstermektedir. Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makine San. ve Tic. AŞ, 10032 Sok No: 10 AOSB İzmir adresinde kaynak işçiliği yapmaktadır. Hisse oranında bir önceki yıla nazaran değişiklik olmamıştır.

 

Şirketin Ünvanı

Sermayesi

Nominal İştirak Tutarı (TL)

İştirak Oranı (%)

Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal ve Makine San. ve Tic. A.Ş.

825.000

789.250

95,67

 

Bağlı Ortaklık 3:

Şirket Gimkat Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.’yi temsil eden hisselerinin yüzde 49,99’ne sahiptir. Şirket araç üstü ekipman üretimi konusunda faaliyet göstermektedir. Gimkat Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. AŞ, 10032 Sok. No: 8 AOSB İzmir adresinde araç üstü ekipman üretimi yapmaktadır. Hisse oranında bir önceki yıla nazaran değişiklik olmamıştır.

 

Şirketin Ünvanı

Sermayesi

Nominal İştirak Tutarı (TL)

İştirak Oranı (%)

Gimkat Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

2.500.000

1.249.998

49,99

 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tâbi tutulan Bağlı Ortaklıklar’ın sermaye payları Dipnot 1’de gösterilmiştir.

 

Bağlı Ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmıştır.

 

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında aşağıdaki prensipler uygulanmıştır:

 

Tam Konsolidasyon Yöntemi

Şirket’in ve Bağlı Ortaklıklar’ın ödenmiş sermayesi ve bilanço kalemleri toplanmıştır. Yapılan toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tâbi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı indirilmiştir.

• Konsolide bilançonun ödenmiş sermayesi Şirket’in ödenmiş sermayesidir; konsolide bilançoda Bağlı Ortaklıklar’ın ödenmiş sermayesi yer almamaktadır.

• Konsolidasyon kapsamındaki Bağlı Ortaklıklar’ın ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün özsermaye grubu kalemlerinden, Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve konsolide bilançonun özkaynak hesap grubundan sonra ‘Azınlık Payları’ hesap grubu adıyla gösterilmiştir.

• Konsolidasyon yöntemine tâbi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar ilke olarak, bu varlıkların konsolidasyon yöntemine tâbi ortaklıklara olan elde etme maliyeti üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle satış işlemi öncesinde bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda yer almıştır.

• Şirket’in ve Bağlı Ortaklıklar’ın gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama işleminde konsolidasyon yöntemine tâbi ortaklıkların birbirine yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, toplam satış tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir. Konsolidasyon yöntemine tâbi ortaklıkların stoklarına ilişkin bu ortaklıklar arasındaki mal alım-satımından doğan kâr, konsolide finansal tablolarda stoklardan düşülerek satılan malın maliyetine eklenmiş, zarar ise stoklara eklenerek satılan malın maliyetinden düşürülmüştür. Konsolidasyon yöntemine tâbi ortaklıkların birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda karşılıklı mahsup edilmiştir.

• Konsolidasyon kapsamındaki Bağlı Ortaklıklar’ın net dönem kâr veya zararlarından konsolidasyon yöntemine tâbi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide dönem kârından sonra ‘Azınlık Payları’ hesap grubu adıyla gösterilmiştir.

• Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların finansal tablolarını diğer grup içi şirketlerinin uyguladığı muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılmıştır.

 

2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

Grup’un finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını etkileyecek nitelikte muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Uygulanan muhasebe politikalarında yakın gelecekte bir değişiklik öngörülmemektedir.

 

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenir.

 

2.4. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

UMS/UFRS kapsamında muhasebe politikaları; konsolide finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan belirli ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamalardır.

 

HASILAT

Satış gelirleri, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya nakledilmiş olması, gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket tarafından elde edileceğinin kuvvetle muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, satılmış ürün ya da tamamlanmış hizmetin satış vergisi hariç faturalanmış değerinden, iadeler ve komisyonların indirilmiş şeklini gösterir (Not 28).

 

Grup tarafından işlemin karşı taraflarıyla aşağıdakiler üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra güvenilir tahminlerde bulunabileceği kabul edilir:

 

 (a) Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın yaptırıma bağlanmış hakları,

(b) Hizmet bedeli,

(c) Ödeme şekli ve koşulları.

 

Ancak daha önce muhasebeleştirilmiş olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizlik ortaya çıkarsa, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilmesi muhtemel olmaktan çıkan tutar başlangıçta kayda alınmış hasılatın düzeltilmesi yerine gider olarak finansal tablolara yansıtılır.

 

Faiz Gelirleri

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

 

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması

Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi bölümdür. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Grup’un diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Grup’un belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Grup coğrafi bölümleme yapmamaktadır.

 

Grup araç üstü ekipman üretimi, boyama işçiliği ve kaynak işçiliği alanlarında faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması bu operasyonları gerçekleştiren şirketlerin yapılanmasına göre araç üstü ekipman üretimi, boyama işçiliği ve kaynak işçiliği adı altında raporlanmıştır.

 

FİNANSAL ARAÇLAR

 

Finansal Varlıklar

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.

 

Finansal varlıklar ‘gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar’, ‘vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar’, ‘satılmaya hazır finansal varlıklar’ ve ‘kredi ve alacaklar’ olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. Grup’un gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıkları ve vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıkları bulunmamaktadır.

 

Etkin Faiz Yöntemi

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.

 

Krediler ve Alacaklar

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.

 

Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tâbi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

 

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

 

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.

 

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

 

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.

 

Finansal Yükümlülükler

Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.

 

 Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

 

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.

 

Diğer Finansal Yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.

 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.

 

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

 

FİNANSAL KİRALAMALAR

 

Kiracı Durumunda Grup

 

Finansal Kiralama

Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlık, varlığın kiralama döneminin başındaki vergi avantaj veya teşvikleri düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değerinden veya asgari kira ödemelerinin o tarihte indirgenmiş değerinden düşük olanı üzerinden aktifleştirilir. Anapara kira ödemeleri yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azaltılır. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda giderleştirilir. Finansal kiralama sözleşmesi ile elde edilen maddi duran varlıklar, varlığın faydalı ömrü boyunca amortismana tâbi tutulur.

 

Faaliyet Kiralaması

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme kiralaması olarak sınıflandırılır. İşletme kiraları olarak yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

 

Kiralayan Durumunda Grup

 

Faaliyet Kiralaması

Faaliyet kiralaması sonucunda elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Kira geliri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

 

Stoklar

İşin normal akışı içinde satılmak için elde tutulan, satılmak üzere üretilmekte olan ya da üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıkların gösterildiği kalemdir. Verilen sipariş avansları ilgili stok muhasebeleştirilinceye kadar diğer dönen varlıklar olarak sınıflandırılır.

 

 Stoklar, maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların dönüştürme maliyetleri; direk işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir.

 

 Net gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stoklar finansal tablolarda, kullanımları veya satış sonucu elde edilmesi beklenen tutardan daha yüksek bir bedelle izlenemez. Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır (Not 13).

 

Stokların maliyetinin hesaplanmasında ‘ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi’ kullanılmaktadır.

 

DIĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Diğer Dönen/Duran Varlık

Bilançoda yer alan diğer varlık sınıflarına girmeyen, gelecek aylara/yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları, peşin ödenen vergiler ve fonlar, sipariş avansları, iş avansları, personel avansları, devreden KDV, diğer KDV, indirilen KDV, sayım tesellüm noksanları, diğer çeşitli dönen/duran varlıklar gibi hesaplar Diğer Dönen/Duran Varlıklar kaleminde raporlanır (Not 26).

 

Diğer Kısa/Uzun Vadeli Yükümlülükler

Gelecek aylara ait (ertelenmiş) gelirler ve diğer gider tahakkukları, sayım tesellüm fazlaları, diğer çeşitli borç ve yükümlülükler gibi kalemler burada raporlanır (Not 26).

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile değerlenirler. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kâr/zarar, oluştukları dönemde gelir tablosuna dahil edilir.

 

Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi

Grup, ilk muhasebeleştirme işleminin ardından, gerçeğe uygun değer yöntemini seçmiş ve tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçmüştür (Not 17).

 

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerdeki değişiminden kaynaklanan kazanç veya kayıp oluştuğu dönemde kâr veya zarara dahil edilmiştir. Transferler, yatırım amaçlı gayrimenkullerin kullanımında bir değişiklik olduğunda yapılır. Gerçeğe uygun değer esasına göre izlenen yatırım amaçlı gayrimenkulden, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul sınıfına yapılan bir transferde, transfer sonrasında yapılan muhasebeleştirme işlemindeki tahmini maliyeti, anılan gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin gerçekleştiği tarihteki gerçeğe uygun değeridir. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda, işletme, kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar ‘Maddi Duran Varlıklar’a uygulanan muhasebe politikasını uygular.

 

Grup’un kendi kullanımında bulunan gayrimenkuller ise maddi duran varlıklar içerisinde gösterilmiştir.

 

Maddi Duran Varlıklar

Grup’un, mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanılmak üzere, başkalarına kiraya verilmek (gayrimenkuller dışındaki duran varlıklar için) veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziki kalemleri maliyet modeli çerçevesinde, maliyet değerleriyle ifade edilmektedir.

 

Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi duran varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi harcamalar, oluştukları dönemde gider olarak gelir tablosunda raporlanmaktadır. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmektedir. Amortisman, maddi duran varlıkların kullanıma hazır olduğu tarihten itibaren ayrılır. İlgili varlıkların atıl durumda bulundukları dönemde de amortisman ayrılmaya devam edilir.

 

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına bakılmaktadır ve gerektiğinde düzeltme işlemi yapılmaktadır (Not 18).

 

Maliyet Yöntemi

Maddi duran varlıklarda raporlanan varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.

 

Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tâbi tutulurlar.

 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tâbi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.

 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.

 

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar, ayrı olarak elde edilen bilgisayar yazılımları ve kullanım lisanlarından oluşmaktadır.

 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. İşletme içerisinde oluşturulan maddi olmayan duran varlıklar bulunmamaktadır.

 

Maddi Olmayan Varlıkların Bilanço Dışı Bırakılması

Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Bir maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışına alındığı zaman kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

 

İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye

 

İşletme Birleşmeleri

İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde transfer edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; transfer edilen bedel, edinen işletme tarafından transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler genellikle oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilir.

 

Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Aşağıda belirtilenler bu şekilde muhasebeleştirilmez:

 

• Ertelenmiş vergi varlıkları ya da yükümlülükleri veya çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin varlık ya da yükümlülükler, sırasıyla, UMS 12 Gelir Vergisi ve UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standartları uyarınca hesaplanarak, muhasebeleştirilir;

 

• Satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme anlaşmaları ya da Grup’un satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme anlaşmalarının yerine geçmesi amacıyla imzaladığı hisse bazlı ödeme anlaşmaları ile ilişkili yükümlülükler ya da özkaynak araçları, satın alım tarihinde UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme Anlaşmaları standardı uyarınca muhasebeleştirilir; ve

 

• UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar (ya da elden çıkarma grupları) UFRS 5’de belirtilen kurallara göre muhasebeleştirilir.

 

Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan payların ve, varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri toplamının, satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Yeniden değerlendirme sonrasında satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, devredilen satın alma bedelinin, satın alınan işletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve, varsa, satın alma öncesinde satın alınan işletmedeki payların gerçeğe uygun değeri toplamını aşması durumunda, bu tutar pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç olarak doğrudan kâr/zarar içinde muhasebeleştirilir.

 

Bir işletme birleşmesinde Grup tarafından transfer edilen bedelin, koşullu bedeli de içerdiği durumlarda, koşullu bedel satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür ve işletme birleşmesinde transfer edilen bedele dahil edilir. Ölçme dönemi içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin sonucunda koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde düzeltme yapılması gerekiyorsa, bu düzeltme şerefiyeden geçmişe dönük olarak düzeltilir. Ölçme dönemi, birleşme tarihinden sonraki, edinen işletmenin işletme birleşmesinde muhasebeleştirdiği geçici tutarları düzeltebildiği dönemdir. Bu dönem satın alım tarihinden itibaren 1 yıldan fazla olamaz.

 

Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koşullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler için uygulanan sonraki muhasebeleştirme işlemleri, koşullu bedel için yapılan sınıflandırma şekline göre değişir. Özkaynak olarak sınıflandırılmış koşullu bedel yeniden ölçülmez ve buna ilişkin sonradan yapılan ödeme, özkaynak içerisinde muhasebeleştirilir.

 

Varlık ya da borç olarak sınıflandırılan koşullu bedelin finansal araç niteliğinde olması ve ‘UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm’ standardı kapsamında bulunması durumunda, söz konusu koşullu bedel gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve değişiklikten kaynaklanan kazanç ya da kayıp, kâr veya zararda ya da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. UMS 39 kapsamında olmayanlar ise, UMS 37 Karşılıklar veya diğer uygun UFRS’ler uyarınca muhasebeleştirilir.

 

Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde Grup’un satın alınan işletmede önceden sahip olduğu özkaynak payı gerçeğe uygun değere getirmek için satın alım tarihinde (yani Grup’un kontrolü ele aldığı tarihte) yeniden ölçülür ve, varsa, ortaya çıkan kazanç/zarar kâr/zarar içinde muhasebeleştirilir. Satın alım tarihi öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilen satın alınan işletmenin payından kaynaklanan tutarlar, söz konusu payların elden çıkarıldığı varsayımı altında kâr/zarara aktarılır.

 

İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin sonunda tamamlanamadığı durumlarda, Grup muhasebeleştirme işleminin tamamlanamadığı kalemler için geçici tutarlar raporlar. Bu geçici raporlanan tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya da satın alım tarihinde muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya çıkan olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yansıtmak amacıyla fazladan varlık veya yükümlülük muhasebeleştirilir.

 

1 Ocak 2010 tarihi öncesinde oluşan işletme birleşmeleri, UFRS 3’ün önceki versiyonunda belirlenen muhasebe kuralları uyarınca muhasebeleştirilmiştir.

 

Şerefiye

Satın alım işleminde oluşan şerefiye tutarı, varsa, değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın alım tarihindeki maliyet değeriyle değerlenir.

 

Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Grup’un birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı bekleyen nakit üreten birimlerine (ya da nakit üreten birim gruplarına) dağıtılır. Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl değer düşüklüğü testine tâbi tutulur. Birimin değer düşüklüğüne uğradığını gösteren belirtilerin olması durumunda ise değer düşüklüğü testi daha sık yapılır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı defter değerinden düşük ise, değer düşüklüğü karşılığı ilk olarak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, ardından birim içindeki varlıkların defter değeri düşürülür. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü karşılığı, doğrudan konsolide gelir tablosundaki kâr/zarar içinde muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı sonraki dönemlerde iptal edilmez.

 

İlgili nakit üreten birimin satışı sırasında, şerefiye için belirlenen tutar, satış işleminde kâr/zararın hesaplamasına dahil edilir.

 

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tâbi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi uygulanır. İtfaya tâbi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tâbi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.

 

Borçlanma Maliyetleri ve Alınan Krediler

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir (Not 8).

 

Kur Değişiminin Etkileri

Grup’un konsolide finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Grup’un mali durumu ve faaliyet sonuçları, Grup’un geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

 

Grup’un konsolide finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tâbi tutulmazlar.

 

Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kâr ya da zararda muhasebeleştirilirler:

 

• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,

 

• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe politikaları Not 38’de açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,

 

• Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net yatırımın satışında kâr ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan doğan kur farkları.

 

Hisse Başına Kazanç- Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç

Hisse başına kazanç/zarar miktarı, dönem kâr/zararının; sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç/zarar miktarı ise, sürdürülen faaliyetlerden dönem kâr/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki zaman ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.

 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları ‘bedelsiz hisse’ yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip ‘bedelsiz hisse’ dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.

 

Hisse başına kazancın hesaplanmasında, düzeltme yapılmasını gerekli kılacak imtiyazlı hisse veya seyreltme etkisi olan potansiyel hisse bulunmamaktadır (Not 36).

 

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile konsolide finansal tabloların yayınlanması için onaylandığı tarih arasında, Grup lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Düzeltme yapılıp yapılmamasına göre, iki tür durum tanımlanmaktadır:

 

• bilanço sonrası düzeltme gerektiren olaylar; bilanço tarihi itibarıyla ilgili olayların var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren koşulların bulunduğu durumlar,

 

• ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren gelişmeler (bilanço sonrası düzeltme gerektirmeyen olaylar)

 

İlişikteki konsolide finansal tablolarda, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar kayda alınmıştır ve bilanço sonrası düzeltme gerektirmeyen olaylar dipnotlarda gösterilmiştir (Not 40).

 

KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Karşılıklar

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların Şirket’ten çıkmalarının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin ediliyor olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılıklar, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Grup yönetimi tarafından yapılan en gerçekçi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir.

 

Koşullu Yükümlülükler Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan yükümlülükler koşullu yükümlülükler olarak değerlendirilir ve finansal tablolara yansıtılmazlar. Çünkü yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimali bulunmamakta veya yükümlülük tutarı yeterince güvenilir olarak ölçülememektedir. Grup ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmaları ihtimali çok uzak olmadıkça, koşullu yükümlülüklerini konsolide finansal tablo dipnotlarında göstermektedir.

 

Koşullu Varlıklar

Grupta geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, koşullu varlık olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girişi kesin değil ise koşullu varlıklar konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. Karşılık tutarının ödenmesi için kullanılan ekonomik faydaların tamamının ya da bir kısmının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda tahsil edilecek olan tutar, bu tutarın geri ödemesinin kesin olması ve tutarın güvenilir bir şekilde hesaplanması durumunda, bir varlık olarak muhasebeleştirilmekte ve raporlanmaktadır (Not 22).

 

Garanti Giderleri

Garanti giderleri, Şirket’in üretim ve satışını gerçekleştirdiği mallar için yaptığı tamir-bakım masrafları, garanti kapsamında müşteriden bedel almaksızın yaptığı işçilik ve malzeme giderleri, şirketçe üstlenilen ilk bakım giderleri ile hasılatı cari döneme gelir olarak kaydedilen ürünlere ilişkin müteakip yıllarda söz konusu olabilecek geri dönüş ve tamir bakım seviyelerinin geçmiş verilerden kaynaklanan tahminleri sonucu ilgili dönemde kaydedilir.

 

İlişkili Taraflar

Grup’un ilişkili tarafları, hissedarlık, sözleşmeye dayalı hak, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşları kapsamaktadır. Ekteki konsolide finansal tablolarda Grup’un hissedarları ve bu hissedarlar tarafından sahip olunan şirketlerle, bunların kilit yönetici personeli ve ilişkili oldukları bilinen diğer şirketler, ilişkili taraflar olarak tanımlanmıştır.

 

Aşağıdaki Kriterlerden Birinin Varlığında, Taraf Grup ile İlişkili Sayılır:

 

i) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:

 

• Grup’u kontrol etmesi, Grup tarafından kontrol edilmesi ya da

 

• Grup ile ortak kontrol altında bulunması (Ana Ortaklıklar, Bağlı Ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);

 

• Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması;

 

iii) Tarafın, Grup’un bir iştiraki olması;

 

iv) Tarafın, Grup’un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;

 

v) Tarafın, Grup’un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;

 

vi) Tarafın, (i) ya da (iv) maddelerinde bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;

 

vii) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (iv) ya da (v) maddelerinde bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya

 

viii) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir.

 

İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir (Not 37).

 

KURUM KAZANCI ÜZERINDEN HESAPLANAN VERGILER

 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.

 

Cari Vergi

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tâbi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tâbi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

 

Ertelenmiş Vergi

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.

 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tâbi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa konsolide finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.

 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, Bağlı Ortaklık ve İştirakler’deki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tâbi yeterli kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.

 

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır.

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

 

Dönem Cari ve Ertelenmiş Vergisi

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Kıdem Tazminatları

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (UMS 19) uyarınca bu tür ödemeler tanımlanmış fayda planları olarak nitelendirilmektedir. Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır (Not 24).

 

Nakit Akımının Raporlanması

Grup net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, nakit akım tablolarını düzenlemektedir. Konsolide nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. Finansal faaliyetlere ilişkin nakit akımları, Grup’un finansal faaliyetlerde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve vadesiz banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.

 

E. Önemli Muhasebe

 Değerleme, Tahmin ve Varsayımları Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluşması muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen fiili sonuçlar ile farklılık gösterebilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem konsolide gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar.

 

NOT- 3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Yoktur. (31.12.2011 – Yoktur.)

 

NOT- 4 : İŞ ORTAKLIKLARI

Yoktur. (31.12.2011 – Yoktur.)

 

NOT- 5 : BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

Yönetim muhasebesi açısından Grup Katmerciler Araç Üstü, Gimkat Araç Üstü, Profil ve Isıpan olmak üzere dört faaliyet grubuna ayrılmıştır. Bu ayırımlar, aşağıda belirtilen bölümlere göre finansal raporlamada temel oluşturmaktadır.

 

31.12.2012 Katmerciler
Araç Üstü
Gimkat Araç
Üstü
Profil Isıpan Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Toplam
Net Satışlar 158.674.204 9.158.416 1.310.757 1.461.755 (17.489.797) 153.115.333
Satışların Maliyeti (-) (128.358.846) (8.951.125) (1.278.776) (1.198.528) 18.404.126 (121.383.149)
Brüt Kar 30.315.358 207.290 31.980 263.227 914.329 31.732.184
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - - - -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (11.826.356) (426.652) - - 20.912 (12.232.096)
Genel Yönetim Giderleri (-) (4.557.273) (1.612.881) (201.697) (221.187) 168.763 (6.424.276)
Diğer Faaliyet Gelirleri 2.524.872 73.425 815.932 241.098 (1.306.137) 2.349.190
Diğer Faaliyet Giderleri (-) (1.410.453) (84.741) (286.371) (11.568) - (1.793.132)
Faaliyet Karı/Zararı 15.046.148 (1.843.559) 359.845 271.570 (202.133) 13.631.871
Finansal Gelirler 10.490.024 73.165 41.338 73 (103.651) 10.500.949
Finansal Giderler (-) (11.643.742) (52.473) (1.131) (25.686) 60.534 (11.662.498)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 13.892.430 (1.822.867) 400.051 245.957 (245.250) 12.470.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)            
-Dönem Vergi (3.022.078) - (61.713) - - (3.083.791)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) (56.618) (4.847) (14.091) (39.800) - (115.356)
NET DÖNEM KARI/ZARARI 10.813.734 (1.827.714) 324.247 206.157 (245.250) 9.271.174
Yatırım Harcamaları (giderleri) - - - - - -
Maddi Duran Varlıklar 8.353.347 388.692 - - - 8.742.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.088.229 182.462 - - - 1.270.691
Toplam Yatırım Harcamaları 9.441.576 571.154 - - - 10.012.730
Amortisman Giderleri 595.482 87.177 75.721 668 - 759.048
İtfa Payları 112.082 23.339 - - - 135.422
Diğer Bilgiler            
- Varlıklar Toplamı 150.208.903 7.591.292 6.030.407 137.265 (11.009.900) 152.957.966
- Kaynaklar Toplamı 150.208.903 7.591.292 6.030.407 137.265 (11.009.900) 152.957.966

 

31.12.2011 Katmerciler
Araç Üstü
Profil Isıpan Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Toplam
Net Satışlar 85.655.987 2.168.872 2.493.428 (4.614.321) 85.703.966
Satışların Maliyeti (-) (67.127.886) (1.835.523) (2.433.727) 4.886.317 (66.510.819)
Brüt Kar 18.528.101 333.349 59.700 271.996 19.193.147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - - - - -
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (5.225.631) - - 5.955 (3.577.829)
Genel Yönetim Giderleri (-) (3.071.139) (268.768) (254.702) 16.781 (3.577.829)
Diğer Faaliyet Gelirleri 976.585 332.533 50.020 (283.756) 1.075.382
Diğer Faaliyet Giderleri (-) (1.962.065) (1.272.147) (179.377) - (3.413.589)
Faaliyet Karı/Zararı 9.245.851 (875.033) (324.359) 10.976 8.057.435
Finansal Gelirler 4.897.940 49.639 6.676 (22.204) 4.932.051
Finansal Giderler (-) (9.262.928) (208) (54.990) 20.899 (9.297.227)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI 4.880.862 (825.601) (372.672) 9.671 3.692.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)          
-Dönem Vergi (1.217.786) - - - (1.217.786)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) (113.555) 33.413 4.276 - (75.866)
NET DÖNEM KARI/ZARARI 10.813.734 324.247 206.157 (245.250) 9.271.174
Yatırım Harcamaları (giderleri) - - - - -
Maddi Duran Varlıklar 7.185.549 - - - 7.185.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 117.689 - - - 117.689
Toplam Yatırım Harcamaları 7.303.238 - - - 7.303.238
Amortisman Giderleri 391.149 77.221 668 - 469.038
İtfa Payları 55.597 - - - 55.597
Diğer Bilgiler          
- Varlıklar Toplamı 118.098.269 11.234.521 750.634 (11.971.440) 118.111.985
- Kaynaklar Toplamı 118.098.269 11.234.521 750.634 (11.971.440) 118.111.985

 

NOT- 6 : NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

 

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Kasa 21.925 120.058
Bankalar 319.033 2.593.884
Vadesiz Mevduat 319.033 2.593.884
TL 203.980 340.220
USD* 20.001 1.726.635
EURO* 95.052 527.029
Vadesi 3 aydan kısa olan alınan çekler** 2.561.301 2.646.901
Toplam 2.902.259 5.360.843

 

31.12.2012 tarihi itibarıyla vadeli mevduat hesabı yoktur.

* TL cinsinden ifade edilmiştir.

** Vadesi 3 aydan kısa olan alınan çekler iskonto edilmiş net değerleri ile gösterilmiştir.

 

Yabancı Para Cinsinden Mevduat    
31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Bankalar/ Vadesiz Mevduat    
USD 11.220 914.095
EURO 40.419 215.660

 

NOT- 7 : FİNANSAL YATIRIMLAR

Yoktur. (31.12.2011 – Yoktur.)

 

NOT- 8 : FİNANSAL BORÇLAR

 

Kısa Vadeli Finansal Borçlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Banka Kredileri 44.379.265 29.137.293
Faktoring Borçları 3.792.964
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 508.969 378
Ert.Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti(-) (40.132) (261)
Toplam 48.641.066 29.137.410

 

Faiz Oranı ( %) Orijinal Para ( %) 31.12.2012 Faiz Oranı ( %) Orijinal Para ( %) 31.12.2011
Banka Kredileri
TL Krediler 15,00 2.007.359 2.007.359 6,25-7,25 834.076 834.076
USD Krediler 4,90-6,75 10.169.573 18.128.281 5,75-8,15 5.227.417 9.874.069
EUR Krediler 4,75-7,25 10.308.979 24.243.625 4,70-8,00 7.541.182 18.429.265
Toplam 44.379.265 29.137.410

 

Uzun Vadeli Finansal Borçlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Banka Kredileri 13.606.884 10.238.191
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 276.000 -
Ert.Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti(-) (8.095) -
Toplam 13.874.789 10.238.191

 

Faiz Oranı ( %) Orijinal Para ( %) 31.12.2012 Faiz Oranı ( %) Orijinal Para ( %) 31.12.2011
Banka Kredileri
TL Krediler 3,80-14,50 1.880.761 1.880.761 - - -
USD Krediler 3,50-4,5 3.377.372 6.020.503 4,30-5,30 4.734.695 8.943.365
EUR Krediler 3,50-5,25 2.426.168 5.705.620 5,12 529.841 1.294.826
Toplam 13.606.884 10.238.191

 

NOT- 9 : DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Yoktur. (31.12.2011 – Yoktur.)

 

NOT- 10 : TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR

 

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Alıcılar 56.957.833 31.653.951
Alacak Reeskontu (-) (15.071) (178.110)
Alıcılar reeskontu (15.071) (178.109)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Not 37) 2.718.069 18.342
Şüpheli Ticari Alacaklar 1.062.199 943.840
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) (1.062.199) (943.840)
Toplam 59.660.831 31.494.183

 

Alıcılar Hesapları Vade Dağılımı 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Vadesi geçmiş Olan Alacaklar - -
Vadesi 1 Aya Kadar Olan Alacaklar 45.566.266 24.818.415
Vadesi 3 Aya Kadar Olan Alacaklar 3.417.470 2.220.114
Vadesi 3 Aydan Uzun Olan Alacaklar 7.974.097 4.615.422
Toplam 56.957.833 31.653.951

 

Şüpheli Alacaklar Karşılığının
 hareket tablosu aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Dönem Başı (943.840) (918.146)
Yıl İçinde Ayrılan Karşılık (118.359) (36.879)
Konusu Kalmayan Karşılık - 11.185
Dönem Sonu (1.062.199) (943.840)

 

Grup ticari faaliyetlerinden dolayı tahsili mümkün olmayan alacakları için şüpheli alacaklar karşılığı ayırmıştır.

 

31.12.2012 ve 31.12.2011 tarihleri itibariyle ticari alacakların kredi riski analizi Dipnot 38’de detaylı olarak açıklanmıştır.

 

Kısa Vadeli Ticari Borçlar. 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Satıcılar 7.505.742 8.818.200
Borç Senetleri 25.943.732 13.060.771
Borç Reeskontu (-) (195.287) (183.379)
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Not 37) 110.213 -
Diğer Ticari Borçlar 2.207.646 1.131.520
Toplam 35.572.046 22.827.113

 

Borç Senetleri Vade Dağılımı 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Vadesi 1 Aya Kadar Olan Alacaklar 13.231.303 8.125.187
Vadesi 3 Aya Kadar Olan Alacaklar 10.896.368 4.920.729
Vadesi 3 Aydan Uzun Olan Alacaklar 1.816.061 14.855
Toplam 25.943.732 13.060.771

 

NOT- 11 : DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

 

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
(*) Vergi Dairesi KDV İade Alacakları 5.032.343 -
Verilen Depozito ve Teminatlar - 85
Diğer Çeşitli Alacaklar 5.134.501 1.813.165
Toplam 25.943.732 1.813.250

(*) Şirketin doğrudan ihracat, ihrac kayıtlı teslimler ve yatırım teşvik belgeli teslimlere ilişkin KDV iade alacaklarıdır.

 

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
(*) Vergi Dairesi KDV İade Alacakları 21.600 17.226
Toplam 21.600 17.226

Kısa Vadeli Diğer Borçlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Personele Ücret Borçları 713.288 536.154
Personele Kıdem Tazminatı Borçları 291 105.096
Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.383.062 416.389
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 410.011 502.648
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 5.134.501 1.813.165
Toplam 2.516.141 1.561.886

Uzun Vadeli Diğer Borçlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Taksitlendirilen Vergi Yükümlülüğü - 338.854
Toplam - 338.854

 

NOT- 12 : FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR

Yoktur. (31.12.2011 - Yoktur.)

 

NOT- 13 : STOKLAR

 

Stoklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
İlk Madde ve Malzeme 34.054.344 29.497.726
Yarı Mamüller 5.836.561 7.968.801
Mamüller 682.078 3.981.998
Ticari Mallar 2.310.125 1.609.113
Diğer Stoklar 682.723 842.829
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - (137.829)
Toplam 43.565.831 43.762.638

 

Stok değer düşüklüğü karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

 

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
1 Ocak Bakiyesi 137.829 147.250
Yıl İçinde Ayrılan Karşılık - 137.829
Karşılık İptali (-) 137.829) (147.250)
Toplam - 137.829

 

NOT- 14 : CANLI VARLIKLAR

Yoktur. (31.12.2011 - Yoktur.)

 

NOT- 15 : DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR

Yoktur. (31.12.2011 - Yoktur.)

 

NOT- 16 : ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN VARLIKLAR

Yoktur. (31.12.2011 - Yoktur.)

 

NOT- 17 : YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Grubun 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri 5.456.211 TL. dir. (31.12.2011 – 5.456.211 TL.) Yatırım amaçlı gayrimenkuller hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

 

Gerçeğe Uygun Değer 1 Ocak 2012 İlaveler Düzeltme Çıkışlar 31 Aralık 2012
Arazi ,arsalar 4.009.961 - - - 4.009.961
Binalar 1.446.250 - - - 1.446.250
Toplam 5.456.211       5.456.211

 

Gerçeğe Uygun Değer 1 Ocak 2012 İlaveler Düzeltme Çıkışlar 31 Aralık 2011
Arazi ,arsalar 5.773.187 - - (1.763.226) 4.009.961
Binalar 1.446.250 - - - 1.446.250
Toplam 7.219.437     (1.763.226) 5.456.211

 

Grup yatırım amaçlı gayrimenkullerinden Gaziemir / İzmir’de bulunan bina ve arsalarına, Selçuklu / Konya’da bulunan tarlasına, Güzelbahçe / İzmir’de bulunan arsasına, Ataşehir / İstanbul’da bulunan arsalarına Grup ile ilişkisi olmayan SPK lisanslı bağımsız ekspertiz şirketi olan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ne değerletmiştir. Grup yönetimi, söz konusu değerleme şirketlerinin konu ile ilgili mesleki birikime sahip ve söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgileri bulunduğunu düşünmektedir.

 

 Yapılan değerlemede, söz konusu değerleme şirketi tarafından düzenlenen 30 Nisan 2010 tarihli ekspertiz raporuna göre Gaziemir/ İzmir’de bulunan bina ve arsaların toplam değeri sırasıyla 4.160.067 TL, 1.446.250 TL, Selçuklu / Konya’da bulunan tarlanın değeri 230.000 TL, Güzelbahçe / İzmir’de bulunan arsaların değeri 493.120 TL, Ataşehir /İstanbul’da bulunan arsaların değeri 890.000 TL olarak takdir edilmiştir. Gayrimenkullerin değeri emsal karşılaştırma yöntemiyle belirlenmiştir. Grup yönetimi 2010 yılında yapılan ekspertiz çalışmaları sonucu belirlenen değerlerin güncel değerleri yansıttığı düşünmektedir.

 

Gaziemir / İzmir’de bulunan gayrimenkuller İ.B.B.’nin kamulaştırma kararına istinaden Ağustos ve Ekim 2011 tarihinde elden çıkarılmıştır. Elden çıkarılan gayrimenkullerin kayıtlı değeri 1.763.226 TL’dir.

 

Grup’un yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sigorta teminatı bulunmamaktadır.

 

NOT- 18 : MADDİ DURAN VARLIKLAR

 

18.1 Gayrimenkuller :

Kullanım amaçlı gayrimenkullerin hareket tablosu aşağıdaki gibidir.

 

  1 Ocak 2012 Düzeltme laveler Düzeltme Çıkışlar 31 Aralık 2012
Arsa 6.310.400 - - - - 6.310.400
Bina 827.870 - - - - 827.870
Fabrika Binası 4.391.486 - 5.204.588 (314.400) - 9.281.674
Yer Üstü Düzenekleri 409.000 - 62.079 - - 471.079
TOPLAM 11.938.756 - 5.266.667 (314.400) - 16.891.023

 

  1 Ocak 2011 Düzeltme laveler Düzeltme Çıkışlar 31 Aralık 2011
Arsa 6.310.400 - - - - 6.310.400
Bina 827.870 - - - - 827.870
Fabrika Binası 3.319.786 - 1.071.700 - - 4.391.486
Yer Üstü Düzenekleri 409.000 - - - - 409.000
TOPLAM 10.867.056 - - - - 11.938.756

 

Gayrimenkuller Üzerindeki Şerhler:

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla gayrimenkuller üzerinde yer alan ipoteklere ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

 

Teminat Şekli Sahibi Niteliği Derecesi Kime Verildiği Ne İçin Verildiği İpotek Tescil Tarihi Para Cinsi TL/USD/E URO Tutarı
İpotek Katmerciler Profil A.Ş. P-Fabrika Binası 1 Halkbankası A.Ş. Kredi kullanımı 27.10.2005 EURO 600.000
İpotek Katmerciler A.Ş.(Konya) Tarla 1 Halkbankası A.Ş. Kredi kullanımı 28.10.2005 EURO 300.000
İpotek Katmerciler Profil A.Ş. P-Fabrika Binası 2 Halkbankası A.Ş. Kredi kullanımı 06.06.2008 EURO 2.000.000
2.900.000
İpotek Katmerciler Profil A.Ş. P-Fabrika Binası 3 Halkbankası A.Ş. Kredi kullanımı 06.06.2008 TL 2.000.000
İpotek Katmerciler Profil A.Ş. P-Fabrika Binası 3 Halkbankası A.Ş. Kredi kullanımı 08.05.2009 TL 3.000.000
İpotek Katmerciler A.Ş. A-Fabrika Binası 2 Halkbankası A.Ş. Kredi kullanımı 03.02.2011 TL 3.500.000
8.500.000
İpotek Katmerciler A.Ş. A-Fabrika Binası 1 Halkbankası A.Ş. Kredi kullanımı 05.03.2010 USD 5.000.000
5.000.000

 

18.2. Maddi Duran Varlıklar:

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlıklara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

 

1 Ocak 2012 Girişler Düzeltme Kayıtları Çıkışlar 31 Aralık 2012
Arsalar Ve Binalar
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 11.529.756 5.204.588 (314.400) - 16.419.944
Yer Altı ve YerÜstü Düzenleri 409.000 62.079 - - 471.079
Tesis Makine ve Cihazlar 1.959.581 1.715.022 (141.500) (240.000) 3.293.103
Taşıtlar 1.416.575 266.428 (9.974) (293.284) 1.379.745
Demirbaşlar 830.978 233.551 (29.420) (1.250) 1.033.859
Diğer Maddi Duran Varlıklar - - - - 0
Yapılmakta olan yatırımlar 4.448.701 1.260.371 (454.886) (5.081.580) 172.606
Toplam 20.594.591 8.742.039 (950.180) (5.616.114) 22.770.336
B.Amortisman
Yer Altı ve YerÜstü Düzenleri 17.762 15.350 - - 33.112
Binalar 205.174 197.333 - - 402.507
Tesis Makine ve Cihazlar 1.430.401 219.382 48.573 (38.964,00) 1.659.392
Taşıtlar 249.326 211.643 - (129.407) 331.562
Demirbaşlar 457.344 115.340 - - 572.684
Diğer Maddi Duran Varlıklar - - - - -
Toplam 2.360.006 759.048 48.573 (168.371) 2.999.257
Net Defter Değeri 18.234.585 19.771.079

 

1 Ocak 2011 Girişler Düzeltme Kayıtları Çıkışlar 31 Aralık 2011
Arsalar Ve Binalar
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 10.458.056 1.071.700 11.529.756
Arsalar Ve Binalar - 0
Yer Altı ve YerÜstü Düzenleri 409.000 409.000
Tesis Makine ve Cihazlar 1.562.014 453.963 (56.396) 1.959.581
Taşıtlar 810.100 1.129.243 (522.768) 1.416.575
Demirbaşlar 696.021 137.536 (2.579) 830.978
Diğer Maddi Duran Varlıklar - 0
Yapılmakta olan yatırımlar 55.594 4.393.107 4.448.701
Toplam 13.990.785 7.185.549 (2.579) (579.164) 20.594.591
B.Amortisman
Yer Altı ve YerÜstü Düzenleri 8.042 9.720 17.762
Binalar 93.325 111.849 205.173
Tesis Makine ve Cihazlar 1.428.879 57.918 (56.395) 1.430.402
Taşıtlar 173.251 202.496 (126.421) 249.326
Demirbaşlar 372.344 87.056 (2.056) 457.343
Diğer Maddi Duran Varlıklar - - -
Toplam 2.075.840 469.038 - (184.872) 2.360.006
Net Defter Değeri 11.914.946 18.234.585

Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:

 

Maddi Duran Varlıklar

Ekonomik Ömür (%)

Binalar

40-50

Tesis makine ve cihazlar

1-10

Taşıtlar

5

Demirbaşlar

2-10

 

NOT- 19 : MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

1 Ocak 2012 Girişler Düzeltmeler (+/-) Çıkışlar 31 Aralık 2012
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 194.436 928.892 (38.491) (135.115) 949.722
Haklar 225.761 281.350 - - 507.111
Özel Maliyet Bedeli 0 60.450 59.825 - 120.275
Toplam 420.197 1.270.691 21.335 (135.115) 1.577.108
B.Amortisman
Haklar 131.737 78.176 - - 209.913
Özel Maliyet Bedeli 0 1.548 2.065 - 3.614
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.260 55.697 (49.116) - 61.841
Toplam 186.996 135.422 (47.051) - 275.368
Net Defter Değeri 233.201 - - - 1.301.740

 

1 Ocak 2011 Girişler Düzeltmeler (+/-) Çıkışlar 31 Aralık 2011
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 134.611 59.825 - - 194.436
Haklar 167.898 57.863 - - 225.761
Toplam 302.509 117.689 - - 420.198
B.Amortisman
Haklar 97.795 33.942 - - 131.737
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.276 21.655 (9.671) - 55.260
Toplam 141.071 55.597 (9.671) - 186.997
Net Defter Değeri 161.439 - - 233.202

 

Maddi olmayan duran varlıklara ait itfa süreleri aşağıdaki gibidir:

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Faydalı Ömür

Haklar

3 yıl

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

10 yıl

 

Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar programları ve kullanım lisanslarından oluşmaktadır.

 

NOT- 20 : ŞEREFİYE

 

Şerefiye 31.12.2012 31.12.2011
Pozitif şerefiye (net) 1.759.039 1.759.039
Eksi : Değer düşüklüğü karşılığı - -
Kapanış Bakiyesi 25.943.732 1.813.250

 

NOT-21 : DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Yoktur. (31.12.2011 – 221.364 TL)

 

NOT- 22 : KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

22.1. Karşılıklar

Şirketin üretimini yaptığı ekipmanlarda yurtiçi için 2 yıllık yurtdışı için 1 yıllık, yedek parça garantisi taahhüdü bulunmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla geçmiş yıllardaki garanti giderleri göz önüne alınarak ileride oluşabilecek giderlere ilişkin garanti gider karşılığı ayrılmıştır.

 

Borç Karşılıkları 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Garanti Gider Karşılığı 257.629 160.740
Kullanılmayan İzin Günleri Karşılığı 327.247 320.953
Toplam 584.876 481.693

 

22.2. Pasifte Yer Almayan Taahhütler

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla vermiş olduğu ipotek ve teminatların toplam tutarı 32.986.179 TL. dir. (31 Aralık 2011 itibarıyla 27.549.747 TL.)

 

Şirket Tarafından Verilen TRİ' ler 31 Aralık 2012 31 Aralık 20121
Döviz Tutarı TL. Karşılığı Döviz Tutarı TL. Karşılığı
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı 10.379.160 32.986.179 10.291.995 27.549.747
Teminat Mektubu 2.479.160 7.954.659 2.341.995 27.549.747
Teminat Mektubu (USD) 1.874.400 3.341.305 2.304.565 2.304.565
Teminat Mektubu (EURO) 604.760 1.422.214 37.430 91.471
Teminat Mektubu (TL) - 3.191.140 - -
İpotek 7.900.000 25.031.520 7.900.000 25.031.520
İpotek (USD) 5.000.000 9.444.500 5.000.000 9.444.500
İpotek (EURO) 2.900.000 7.087.020 2.900.000 7.087.020
İpotek (TL) - 8.500.000 - 8.500.000
Rehin - - 50.000 122.190

Taşıt Rehni (EURO)

- - 50.000 122.190

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer
3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı

D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup
Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu Teminatların Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu Teminatların Toplam Tutarı
Toplam 32.986.179 27.549.747

 

Şirket’in vermiş olduğu ‘Diğer TRİ’lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2012 tarihi itibarıyla yüzde 0’dır. (31.12.2011 tarihi itibarıyla yüzde 0’dır).

 

22.3. Aktif Değerlerin Toplam Sigorta Tutarı

 

31.Aralık.2012
Aktifin Cinsi Sigorta Şirketi Tutarı Başlama
Tarihi
Sona Erme
Tarihi
Bina HDI SİGORTA A.Ş 20.000 13.09.2012 13.09.2013
Bina HALK SİGORTA A.Ş 1.800.000 11.03.2012 11.03.2013
Bina MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş 3.600.000 24.01.2012 24.01.2013
Demirbaş MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş 900.000 24.01.2012 24.01.2013
Emtia MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş 20.000.000 24.01.2012 24.01.2013
Kasa MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş 110.000 24.01.2012 24.01.2013
Makine Teçhizat MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş 1.600.000 24.01.2012 24.01.2013
Kasko MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş 1.304.026 04.07.1905 05.07.1905
Toplam   29.334.026    

 

31.Aralık.2011
Aktifin Cinsi Sigorta Şirketi Tutarı Başlama
Tarihi
Sona Erme
Tarihi
Bina Mapfre Genel Sigorta A.Ş. 3.600.000 24.01.2011 24.01.2012
Bina Birlik Sigorta A.Ş. 1.800.000 11.03.2011 11.03.2012
Demirbaş Mapfre Genel Sigorta A.Ş. 900.000 24.01.2011 24.01.2012
Emtia Mapfre Genel Sigorta A.Ş. 7.000.000 24.01.2011 24.01.2012
Kasa Mapfre Genel Sigorta A.Ş. 110.000 24.01.2011 24.01.2012
Teçhizat Mapfre Genel Sigorta A.Ş. 1.600.000 24.01.2011 24.01.2012
Kasko   1.416.742 2011 2012
Toplam   16.426.742    

 

Şirket’in alacaklarına karşılık almış olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler dışında, ilişkili taraflar, Bağlı Ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

 

NOT- 23 : TAAHHÜTLER  

Şirket’in kullanmış olduğu kısa ve uzun vadeli banka kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri bulunmaktadır. Bu taahhütler Şirket tarafından süresi içerisinde yerine getirilerek kapatılmaktadır.

 

Ayrıca Şirket’in sahip olduğu 7 adet dahilde işleme izin belgesine istinaden ihracat ve ithalat taahhütleri tablosu aşağıda yer almaktadır.

 

İhracat Kredileri Taahhüt Tablosu
YILLAR 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
USD Krediler 10.589.000 5.464.000
EURO Krediler 9.297.529 7.348.237

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi
Belge No Belge Bitiş Tarihi İthalat Taah.(USD)
2012/D1-07358 26.11.2013 1.077.350
2012/D101974 22.06.2013 3.374.620

 

NOT- 24 : ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

 

Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

 

Şirket, toplam yükümlülüğün hesaplanmasında sağda yer alan aktüer öngörüleri kullanmıştır.

 

Kıdem Tazminatı Karşılığı 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
İskonto Oranı %5,99 %5,54
Emeklilik olasılığının tahmini için devir hızı oranı %95 %95

 

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla, ekli konsolide finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanmaktadır.

 

Grup’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 3.033 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır. (31.12.2011: 2.731 TL)

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 1.135.191 929.211
Toplam 1.135.191 929.211

 

Kıdem Tazminatı Karşılığı Hareket Tablosu 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Dönem Başı 929.211 683.194
Konsolidasyon Dışı Kalan Şirket Etkisi - (7.633)
Faiz Gideri 55.649 56.627
Dönem İçinde Ödenen (305.873) (305.966)
Dönem İçi Artış 456.204 502.989
Aktüer gelirleri/giderleri - -
Dönem Sonu 1.135.191 929.211

 

NOT- 25 : EMEKLİLİK PLANLARI

Yoktur. (31.12.2011 - Yoktur.)

 

NOT- 26 : DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Diğer Dönen Varlıklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Ertelenmiş Vergi Varlığı - 2.120.174
Gelecek Aylara Ait Giderler 1.396 -
Devreden KDV 6.308.845 3.982.061
Diğer KDV - 832.093
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 100.119 159.465
İş Avansları 62.420 41.996
Verilen Sipariş Avansları 4.693.494 2.371.783
Toplam 11.166.274 9.507.571

 

Diğer Duran Varlıklar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Gelecek Yıllara İlişkin Giderler 58.850 411.414
Ertelenmiş Vergi Varlıkları ( Uz.Vd.) 1.690.291 -
Toplam 1.749.141 411.414

 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - 1.696.624
Diğer KDV - 832.093
Alınan Sipariş Avansları 7.311.078 19.000.892
Toplam 7.311.078 21.529.609

 

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.385.108 -
Toplam 2.385.108 21.529.609

 

Alınan sipariş avanslarının tamamı 2013 yılında yapılacak mal teslimleri için alınan avanslardan oluşmaktadır.

 

NOT-27 : ÖZKAYNAKLAR

 

a) Sermaye

Şirket’in 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerleri ile aşağıdaki gibidir.

 

  31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
HİSSEDARLAR GRUP TUTAR % TUTAR %
İSMAİL KATMERCİ A-B 14.528.333 58,11 14.528.333 58,11
HAVVA KATMERCİ A-B 1.100.000 4,40 1.100.000 4,40
MEHMET KATMERCİ A-B 1.100.000 4,40 1.100.000 4,40
AYŞENUR ÇOBANOĞLU A-B 1.100.000 4,40 1.100.000 4,40
FURKAN KATMERCİ A-B 1.100.000 4,40 1.100.000 4,40
HALKA AÇIK KISIM B 6.071.667 24,29 6.071.667 24,29
Toplam 25.000.000 100 25.000.000 100

 

Şirket’in ödenmiş sermayesi 25.000.000 TL’dir. (31.12..2011 25.000.000 TL) Şirket sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 25.000.000 adet paya ayrılmış olup, 2.000.000 adedi A grubu nama yazılı, 23.000.000 adedi ise B grubu hamiline yazılıdır. A Grubu paylar imtiyazlı paylar olup; 1.600.000 adedi İsmail Katmerci’ye, 100.000 adedi Havva Katmerci’ye, 100.000 adedi Mehmet Katmerci’ye, 100.000 adedi Ayşenur Çobanoğlu’na, 100.000 adedi Furkan Katmerci’ye aittir.

 

İmtiyazlı payların sahibine sağladığı paylar aşağıdaki gibidir;

 

Şirket’in idaresi ve işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek 5, 7 veya 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir. (Ana Sözleşme Madde 10)

 

Denetçilerin tamamı A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. (Ana Sözleşme Madde 21)

 

Çıkarılan bütün hisseler ödenmiştir.

 

Şirket sermayesinin halka açık kısmı İMKB II. Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.

 

b) Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

 

  31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.162.896 1.005.557
Toplam 1.162.896 1.005.557

 

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin yüzde 20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık yüzde 5’i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık yüzde 10 oranında ayrılır.

 

SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve ‘geçmiş yıllar zararı’nda izlenen tutarı, SPK’nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı.

 

Bununla birlikte, ‘Geçmiş yıllar zararları’nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı.

 

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden ‘Sermaye, Emisyon primi, Yasal yedekler, Statü yedekleri, Özel yedekler ve Olağanüstü yedek’ kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde ‘Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları’ hesabında yer almaktaydı.

 

Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin ‘Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları’ sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kâr dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.

 

1 Ocak 2008 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre ‘Ödenmiş sermaye’, ‘Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler’ ve ‘Hisse senedi ihraç primleri’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi):

 

• ‘Ödenmiş sermaye’den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, ‘Ödenmiş sermaye’ kaleminden sonra gelmek üzere açılacak ‘Sermaye düzeltmesi farkları’ kalemiyle;

 

• ‘Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler’ ve ‘Hisse senedi ihraç primleri’nden kaynaklanmakta ve henüz kâr dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa ‘Geçmiş yıllar kâr/zararıyla’,

 

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.

 

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.

 

c) Geçmiş Yıllar Kâr / Zararları

 

  31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3.511.201 1.126.316
Toplam 3.511.201 1.126.316

 

Azınlık Payları:

Grup’un finansal tablolarında öz kaynaklar altında ayrıca sınıflandırılan azınlık paylarına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir.

 

Azınlık Payı 31 Aralık 2012
Katmerciler Profil A.Ş. Kontrol gücü Olmayan Paylar 205.741
Isıpan A.Ş. Kontrol Gücü Olmayan Paylar (65.914)
Gimkat Araç Üstü Ekipman A.Ş. Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.238.752
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.378.579

 

Azınlık Payı 31 Aralık 2012
Katmerciler Profil A.Ş. Kontrol gücü Olmayan Paylar 205.741
Isıpan A.Ş. Kontrol Gücü Olmayan Paylar (65.914)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 139.827

 

NOT-28 : SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

Grup’un dönemler itibarıyla satış hasılatı içerisinde yer alan teslimlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

 

Satışlar 01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Yurtiçi Satışlar 14.960.561 29.845.288
Yurtdışı Satışlar 137.695.365 55.646.304
Diğer Gelirler 459.407 212.374
Toplam Satışlar 153.115.333 85.703.966

 

Satışların Maliyeti 01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Direk Hammadde ve Malzeme Giderleri 68.102.515 60.963.852
Direk İşçilik Giderleri 2.465.038 1.647.425
Tükenme Payları ve Amortisman Giderleri 859.409 514.965
Diğer Üretim Giderleri 11.413.453 5.269.133
Toplam üretim maliyeti 82.840.415 68.395.375
Yarı Mamül Değişimi 2.667.740 -6.970.839
Mamül Değişimi 3.748.258 -3.013.448
Satılan Ticari Malların Maliyeti 28.862.000 3.267.219
Hizmet Satış Maliyeti 2.449.246 4.249.045
Diğer Satışların Maliyeti 815.490 583.467
Toplam 121.383.149 66.510.819
     
Brüt Kar / (Zarar)  31.732.184 19.193.147

 

NOT-29 : ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

  01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 12.232.096 5.219.676
Genel Yönetim Giderleri 6.424.276 3.577.829
Toplam 18.656.372 8.797.505

 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

 

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Personel Giderleri 1.709.631 826.902
Kıdem Tazminatı Karşılığı 26.647 7.983
Kargo Giderleri 49.052 63.881
Seyahat Giderleri 523.872 369.882
İhracat Navlun Giderleri 5.814.090 282.510
İhracat Diğer Giderler 338.902 197.425
Satış Komisyon Giderleri 146.911 602.312
Garanti Giderleri 271.752 54
Yurtiçi yurtdışı Servis Giderleri 949.790 180.137
Sergi - Fuar Giderleri 414.320 99.771
Reklam Giderleri 357.621 487.130
Nakliye ve Sigorta Giderleri 90.615 305.113
Temsil Ağırlama Giderleri 306.276 354.087
Amortisman ve Tükenme Payları 50.362 54.196
Marka ve Tescil Giderleri 55.912 16.648
Dava icra ve Noter Giderleri 195.923 42.239
Taşıt Kira Giderleri 58.020 878
İhale Giderleri 268.831 3.197
Elektrik - Su - Yakıt Giderleri 199.820 218.320
Haberleşme Giderleri 98.397 218.519
Diğer Satış ve Pazarlama Giderleri 305.352 888.492
Toplam 12.232.096 5.219.676

 

Genel Yönetim Giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

 

Genel Yönetim Giderleri 01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Personel Giderleri 3.575.020 1.655.717
Kıdem Tazminatı Karşılığı 89.598 10.136
Kargo Giderleri 3.680 10.363
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 236.890 116.924
Bakım Onarım Giderleri 102.571 53.897
Müşavirlik Giderleri 317.543 209.394
Kira Giderleri 99.972 9.146
Seyahat Giderleri 176.993 168.678
Bilgi işlem Giderleri 33.730 15.131
Kırtasiye Giderleri 32.250 23.244
Bağış ve Yardımlar 18.451 11.020
Gecikme Ve Ceza Giderleri 5.707 6.397
Vergi, resim ve Harçlar 83.400 76.398
Amortisman ve Tükenme Payları 445.584 258.907
Sigorta Giderleri 25.973 35.785
İlan Reklam Giderleri 38.175 37.466
Dava icra ve Noter Giderleri 62.285 46.638
Elektrik - Su - Yakıt Giderleri 107.817 89.624
Haberleşme Giderleri 17.039 21.528
Diğer Satış ve Pazarlama Giderleri 951.598 721.435
Toplam 6.424.276 3.577.829

 

NOT-30 : NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

 

Genel Yönetim Giderleri 01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Personel Giderleri 7.749.689 4.130.044
Kıdem Tazminatı Karşılığı 116.245 18.119
Amortisman ve Tükenme Payları 1.355.355 828.067
Müşavirlik Giderleri 317.543 209.394
İhracat Navlun Giderleri 5.814.090 282.510
İhale Giderleri 268.831 3.197
Seyahat Giderleri 700.865 538.560
Diğer Giderler 5.658.201 4.950.002
Toplam 21.980.818 10.959.894

 

NOT-31 : DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER

 

Diğer Faaliyet Gelirleri

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.191.020 315.355
Maddi Duran Varlık Satış Karı 96.164 147.844
Sigorta Tazmin Geliri 66.582 25.258
Servis Gideri Yansıtması 197.846 123.460
Kira Gelirleri 49.315 72.972
Diğer Gelirler 748.263 390.494
Toplam 2.349.190 1.075.382

 

Diğer Faaliyet Giderleri

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Karşılık Giderleri 553.709 36.879
Maddi Duran Varlık Satış Zararı 377 712.833
Diğer Giderler 1.239.047 2.663.876
Toplam 1.793.132 3.413.589

 

NOT-32 : FİNANSAL GELİRLER

 

 

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Kambiyo Karları 8.916.496 3.953.599
Reeskont Faiz Gelirleri 223.139 152.243
Faiz Gelirleri 1.361.314 826.209
Toplam 10.500.949 4.932.051

 

NOT-33 : FİNANSAL GELİRLER

 

 

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Kambiyo Zararları (-) 3.982.254 3.595.464
Reeskont Faiz Giderleri (-) 128.271 -
Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-) 6.316.432 4.589.818
Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-) 1.235.541 1.111.945
Toplam 11.662.498 9.297.227

 

NOT-34 : SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

Yoktur. ( 31.12.2011 - Yoktur.)

 

NOT-35 : VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Cari Kurum Gelir Vergi Gideri 3.083.791 1.217.786
Reeskont Faiz Giderleri (-) (3.054.786) (1.217.786)
Toplam 29.005 -

 

 

01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Cari Kurum Gelir Vergi Gideri (-) (3.083.791) (1.217.786)
Ertelenen Vergi Gelir /Gideri (-) (115.356) (75.866)
Toplam (3.199.147) (1.293.651)

 

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 31.12.2012 tarihi itibarıyla yüzde 20’dir. (31.12.2011: yüzde 20). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.

 

 Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında yapılan temettü ödemeleri yüzde 15 oranında stopaja tâbidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.

 

 Şirketler üçer aylık mali kârları üzerinden yüzde 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir.

 

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.

 

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 dönemleri itibarıyla, vergi öncesi kar üzerine yasal vergi uygulanarak bulunan vergi gideri ile ilişikte konsolide gelir tablosundaki toplam vergi karşılığı arasındaki mutabakat aşağıdaki gibidir:

 

VERGİ KARŞILIĞI 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Ticari Kar /(Zarar) 13.951.818 4.370.775
İlaveler (+) 1.513.289 1.728.153
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (+) 1.513.289 1.728.153
İndirimler ve İstisnalar (46.155) (10.000)
Diğer İndirimler (-) (46.155) (10.000)
Mali Kar (Zarar) 15.418.952 6.088.928
Hesaplanan Vergi (%20) 3.083.791 1.217.786
Toplam Vergi 3.083.791 1.217.786

 

Ertelenmiş Varlık Ve Yükümlülükler

Ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri, bilanço kalemlerinin Seri: XI No: 29 sayılı Tebliği’ne göre yeniden düzenlenmesi sonucunda oluşan değerler ile yasal kayıtlar arasındaki geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplanmaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır. Gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran yüzde 20’dır. (2011: %20)

 

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
TOPLAM GEÇİCİ FARKLAR Ertelenen Vergi Varlığı / (Yükümlülüğü) TOPLAM GEÇİCİ FARKLAR Ertelenen Vergi Varlığı / (Yükümlülüğü)
Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri
Cari Yıla Sarkan Önceki Dönem Satış Hasılatı - - 294.490 (58.898)
Konusu Kalmayan Karş. (Şüp Alc.+Stok Değ Düş.) 137.829 (27.566) 152.439 (30.488)
Alacak Reeskontu (iptali) 223.140 (44.628) 153.939 (30.788)
MDV Satış Düzeltmesi (VUK Satış Zararİpt+UFRS Satış Kârı) 113.115 (22.623) 871.414 (174.283)
VUK Amortisman Gider İptali 1.678.967 (335.793) 1.153.397 (230.679)
İzin Ücreti Karşılık İptali 73.662 (14.732) 16.990 (3.398)
Kıdem Tazminatı Karşılık İptali 383.441 (76.688) - -
Borçlar Reeskontu 153.187 (30.637) 183.379 (36.676)
Garanti Gider Karşılığı İptali 160.740 (32.148) 139.929 (27.986)
Toplam 2.924.081 (584.816) 2.965.976 (593.195)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
Cari Yıla Sarkan Önceki Dönem Satış Maliyeti - - (222.357) 44.471
MDV Satış Düzeltmesi ( VUK Satış Kârİpt+UFRS Satış Zararı) (245.978) 49.196 (824.196) 164.839
MDV Finansman Maliyeti Tenzili (26.507) 5.301 - -
VUK Gereği Aktifleştirilen HarcamalarınGider Hesaplarında Sınıflandırılması (9.974) 1.995 - -
Cari Dönem UMS16, UMS38 AmortismanGideri (905.689) 181.138 (524.636) 104.927
Stok Değer Düşüklüğü - - (137.829) 27.566
Kıdem Tazminatı Karşılıkları (506.195) 101.239 (253.654) 50.731
Alacak Reeskontu (17.993) 3.599 (274.998) 55.000
İzin Ücreti Karşılığı (79.956) 15.991 (102.190) 20.438
Garanti Gider Karşılığı (257.629) 51.526 (160.740) 32.148
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (366.077) 22.800 - -
Borç Reeskontu (iptali) (183.379) 36.676 (86.049) 17.210
Toplam (2.599.377) 469.460 (2.586.647) 517.329
Net, Ertelenmiş Vergi Alacaklarından Kar-Zarara Yansıtılan (115.356) (75.866)

 

NOT-36 : HİSSE BAŞINA KAZANÇ

 

  01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011
Net Dönem Karı / (Zararı) 10.160.085 2.470.727
Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Sayısı 25.000.000 25.000.000
Hisse Başına Düşen Kar /(Zarar) 0,41 0,10
     
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Düşen Kar / (Zarar) 0,41 0,10

 

NOT-37 : İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

Bir şirketin ilişkili taraf olarak tanımlanması, şirketlerden birinin diğeri üzerinde kontrol gücüne sahip olması veya diğer şirketin mali ve idari konulardaki kararlarına önemli ölçüde etki etmesine bağlı olarak belirlenmektedir. Konsolide finansal tablolar için; konsolide olmayan bağlı menkul kıymetler, iştirakler, ortaklar ve müşterek yönetime tâbi teşebbüsler ilişkili taraf olarak adlandırılır. Ayrıca Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleri de ilişkili taraf olarak tanımlanmaktadır.

 

Grup’un ana ortaklığı Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir. Şirket ile Bağlı Ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden bu notta açıklanmamıştır. Şirket’in konsolidasyon sırasında elimine edilen borç ve alacakları ticari işlemlerden kaynaklanmaktadır. Şirket’in Bağlı Ortaklıkları lehine verilmiş teminat, rehin ve taahhüt bulunmamaktadır.

 

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar 01 Ocak 2012
31 Aralık 2012
01 Ocak 2011
31 Aralık 2011

Ücret, Prim vb.

1.558.636 478.969

İzin Karşılıkları

- 9.473

Kıdem Tazminatı Karşılıkları

10.779 7.103
Toplam 1.569.415 495.545

 

01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ilişkili taraflara yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir.

 

İlişkili Taraflara Satışlar Ürün Satışları İlişkili Taraflara Satışlar Hizmet Satışları
Gımaex Schımıtz Fıre and Rescue 2.539.777 Gimkat Araçüstü Ekipman San. Ve Tic. A.Ş. 10.602
( Katmerciler Araç Üstü AŞ'den) ( Katmerciler Araç Üstü AŞ'den)
Katmerciler Gayrimenkul Yatırım AŞ. 2.950 Gimkat Araçüstü Ekipman San. Ve Tic. A.Ş. 7.740
(Katmerciler Profil AŞ'den) (Katmerciler Profil AŞ'den)
TOPLAM 2.542.727,00 TOPLAM 18.342,00

 

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin dönem sonu bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

 

İlişkili Taraflardan Alışlar Ürün Alışları
Gimkat  Araçüstü 132.666
(One Seven Of Germny Rescue den)  
Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ den 160.299

(Gimaex  Schımıtz Fıre)

 
Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ den 8.481
(Gimaex Echelles Rıffaun)  
Gimkat Araçüstü Ekipman San ve Tic. AŞ den 73.293
(Schmıtz Gmbh)  
Katmerciler Araç Üstü 182.797
(Gimaex  Schımıtz Fıre)  
Toplam 557.536

 

Açıklama 31.12.2012 31.12.2011
Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar
Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan
Gimkat Araçüstü Ekipman Sanve Tic. AŞ. - - - - 18.342 - - -
Katmerciler GayrimenkulYatırım AŞ. 176.612 - - - - - - -
Gımaex Schımıtz Fıre andRescue 2.539.777 - 35.468 - - - - -
Katmerciler GayrimenkulYatırım AŞ. 1.680 - - - - - - -
Rescue - - 14.574 - - - - -
Gıamex Echelles Rıffaun - - 2.455 - - - - -
Schmıtz Gmbh - - 9.407 - - - - -
One Seven Of Germny Gmbh - - 48.310 - - - - -
Toplam 2.718.069 - 110.213 - 18.342 - - -

 

NOT-38 : FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

 

a) Sermaye Riski Yönetimi:

Grup sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârlılığı artırmayı hedeflemektedir.

 

 Grup’un sermaye yapısı; Dipnot 8 ve 10’da açıklanan kredileri de içeren borçlar, Dipnot 6’da açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve Dipnot 27’de açıklanan sırasıyla ödenmiş sermaye, kârdan kısıtlanmış yedekler, geçmiş yıllar karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

 

Grup yönetimi, sermaye yapısını; önceki dönemlerde olduğu gibi yeni borçlanma ve mevcut borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri ve yeni pay ihracı yoluyla dengede tutmayı hedeflemektedir.

 

 Grup sermayeyi borç/toplam özkaynak oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun, özkaynağa bölünmesiyle bulunur. Net borç; nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından düşülmesiyle hesaplanır.

 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, net borç / toplam özkaynak oranı aşağıdaki gibidir:

 

  31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Finansal Borçlar 62.515.855 39.375.484
Nakit ve Nakit Benzerleri (-) (2.902.259) (5.360.843)
Net Borç  65.418.114  44.736.327
Toplam Özkaynaklar 40.401.598 29.891.671
Net Borç / Özkaynaklar  Oranı 1,62 1,50

 

Grup’un genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.

 

b) Finansal Risk Faktörleri :

 

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Alacaklar Nakit ve Nakit Benzerleri Alacaklar Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Ticari Alacakla Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki Mevduat İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf Bankalardaki Mevduat
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski 2.718.069 56.942.762 5.156.101 319.033 18.342 31.475.841 1.830.476 2.593.884
(A+B+C+D+E) (Dipnot 3,5 )
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 2.718.069 56.942.762 319.033 18.342 31.475.841 1.830.476 2.593.884
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların net defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri
- Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş ( brüt defter değeri ) 1.062.199 943.840
- Değer düşüklüğü ( -) (1.062.199) (943.840)

Grup, faaliyetleri nedeni ile piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetim programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

 

Grup, finansal araçlarını Mali İşler Koordinatörlüğü vasıtasıyla Grup’un risk politikaları çerçevesinde yönetmektedir. Önceki dönemde olduğu gibi, grubun nakit giriş ve çıkışları günlük olarak, aylık nakit akım bütçeleri haftalık raporlarla, yıllık nakit akım bütçeleri ise aylık nakit akım raporlarıyla izlenmektedir.

 

b-1) Kredi Riski Yönetimi :

Kredi riski; Bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir. Grup’un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklardan kaynaklanmaktadır. Ticari alacakların çok önemli bir kısmının dünyanın ve Türkiye’nin en önemli şasi kamyon üreticilerinden ve kamu kuruluşlarından kaynaklanması ve yurtdışı alacaklarda ise; mal bedellerinin peşin ya da akreditif kanalıyla tahsil edilmesi nedeniyle tahsil edilememe riski düşüktür.

 

b-1) Kredi Riski Yönetimi :

 

b-2) Likidite Riski Yönetimi

Grup; nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla likidite riskini yönetmektedir.

 

İhtiyatlı likidite riski yönetimi; yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ve fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

 

Önceki dönemde olduğu gibi mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski; yeterli sayıda ve güvenilir kredi sağlayıcılarına erişilebilirliğin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

 

Likidite Riski

 

31 Aralık 2012 Defter Değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa(I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV)
Türev OlmayanFinansal Yükümlülükler
Banka kredileri 57.986.149 57.986.149 16.226.991 33.563.762 8.195.396
Faktoring Borçları 3.792.964 3.792.964 2.563.825 1.229.139
Finansal kiralama yükümlülükleri 736.742 736.742 124.334 335.793 276.615
Ticari borçlar 35.572.046 35.572.046 34.891.895 680.151
Diğer borçlar 2.516.141 2.516.141 2.516.141
TOPLAM 100.604.042 100.604.042 56.323.186 35.808.845 8.472.011

 

31 Aralık 2011 Defter Değeri Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa(I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV)
Türev OlmayanFinansal Yükümlülükler
Banka kredileri 39.375.601 39.375.601 11.135.878 18.001.532 10.238.191  
Borçlanma senedi ihraçları - - - -
Finansal kiralama yükümlülükleri 117 117 117      
Ticari borçlar 22.827.113 22.827.113 22.237.215 589.898    
Diğer borçlar 1.561.886 1.561.886 1.561.886      
TOPLAM 63.764.717 63.764.717 34.935.096 18.591.430 10.238.191  

 

b-3) Piyasa Riski Yönetimi

Piyasa riski döviz kurundaki ve faiz oranlarındaki değişimlerin Grup’un gelirleri ve elde tuttuğu finansal araçların fiyatlarını etkileyen riski ifade eder. Piyasa riski yönetiminin amacı; bir yandan kazançları optimize ederek kabul edilebilir parametreler içinde maruz kalınan piyasa riskini yönetmek ve kontrol etmektir.

 

Grup yabancı para birimleri üzerinden olan çeşitli gelir ve gider kalemleri ve bunlardan doğan yabancı para borç, alacak ve finansal borçlar sebebiyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

 

b-3-1) Kur Riski Yönetimi

Grup, yabancı para birimleri üzerinden olan çeşitli gelir ve gider kalemleri ve bunlardan doğan yabancı para borç, alacak ve finansal borçlar sebebiyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

 

Yabancı para birimlerindeki parasal varlık ve yükümlülükler açısından gerekli olduğunda kısa vadeli dengesizlikleri Grup spot oranlardan yabancı para alım satımı yaparak kur riskine maruz kalmayı kabul edilebilir seviyede tutmaktadır.

 

Yabancı paralardan bilanço da oluşan kur riskini asgariye indirmek için Grup bazen atıl olan nakitlerini yabancı para olarak tutar.

 

Yabancı Para Pozisyonu

Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir. Söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri ABD Doları, Euro’dur. 31 Aralık 2012, 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla, Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır.

 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla döviz pozisyonu tabloları aşağıdaki gibidir:

 

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
31.12.2012 31.12.2011
TL Karşılığı ABD Doları EURO Sek Rub Gbp TL Karşılığı ABD Doları EURO
1.Ticari Alacaklar 43.514.035 10.912.515 10.224.865 57.200 0 17.798.240 5.823.000 2.782.214
2a.Parasal Finansal Varlıklar(Kasa,banka hesapları dahil) 2.163.057 15.517 908.023 0 2.355.138 929.573 245.219
2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 3.386.383 498.910 981.513   3.250.735   1.509.624 249.966 424.529
3.Diğer 0 0 0
4.Dönen Varlıklar (1+2+3) 49.063.476 11.426.943 12.114.401 57.200 3.250.735 0 21.663.002 7.002.539 3.451.962
5.Ticari Alacaklar 0 0 0
6a.Parasal Finansal Varlıklar 10.229 3.100 2.000   5.856 3.100 0
6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 0 0 0
7.Diğer 0 0 0
8.Duran Varlıklar(5+6+7) 10.229 3.100 2.000 0 0 5.856 3.100 0
9.Toplam Varlıklar(4+8) 49.073.705 11.430.043 12.116.401 57.200 0 21.668.857 7.005.639 3.451.962
10 Ticari Borçlar 12.143.371 1.771.926 3.805.858 12.017 4.538.685 1.354.662 810.158
11.Finansal Yükümlülükler 46.268.317 11.662.320 10.834.318 28.303.595 5.227.617 7.541.185
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 7.342.289 1.046.087 2.329.181 18.490.738 5.646.268 3.202.186
13.Kısa vadeli Yükümlülükler(10+11+12) 65.753.977 14.480.334 16.969.357 0 12.017 51.333.017 12.228.546 11.553.530
14Ticari Borçlar 0 0 0
15.Finansal Yükümlülükler 11.986.721 3.354.154 2.554.581 10.238.191 4.734.695 529.841
16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 0 0 0
16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler 0 0 0
17.Uzun Vadeli Yükümlülükler(14+15+16) 11.986.721 3.354.154 2.554.581 0 0 10.238.191 4.734.695 529.841
18.Toplam Yükümlülükler(13+17) 77.740.699 17.834.487 19.523.937 0 12.017 61.571.208 16.963.241 12.083.371
19.Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/ (Yükümlülük) pozisyonu(19a-19b)
19a.Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b.Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20.NeT Yabancı ParaVarlık/(Yükümlülük) Pozisyonu(9-18+19) -28.666.994 -6.404.445 -7.407.537 57.200 -12.017 -39.902.351 -9.957.602 -8.631.409
21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu(UFRS 7.B23) (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) -24.711.088 -5.857.268 -6.059.868 57.200 -12.017 -22.921.237 -4.561.300 -5.853.752
22.Döviz Hedge'i için kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23.İhracat 73.589.327   32.046.561
24.İthalat 17.876.899 14.523.475

 

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla döviz kuru duyarlılık analizi tabloları aşağıdaki gibidir:

 

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2012 31 Aralık 2012
Yabancı Paranın
Değer Kazanması
Yabancı Paranın
Değer Kaybetmesi
ABD Dolarının TL karşısında % 10 Değerlenmesi Halinde
1- ABD Doları net varlık/ yükümlü -1.043.908 1.043.908
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2) -1.043.908 1.043.908
Euro'nun TL karşısında % 10 Değerlenmesi Halinde
4- Euro net varlık/ yükümlülüğü -1.250.565 1.250.565
5- Euro riskinden korunan kısım(-)
6- Euro net etki (4+5) -1.250.565 1.250.565
Toplam -2.294.472 2.294.473
31 Aralık 2011 31 Aralık 2011
Yabancı Paranın
Değer Kazanması
Yabancı Paranın
Değer Kaybetmesi
ABD Dolarının TL karşısında % 10 Değerlenmesi Halinde
1- ABD Doları net varlık/ yükümlü -862.170 862.170
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2) -862.170 862.170
31 Aralık 2011 31 Aralık 2011
Yabancı Paranın
Değer Kazanması
Yabancı Paranın
Değer Kaybetmesi
ABD Dolarının TL karşısında % 10 Değerlenmesi Halinde
1- ABD Doları net varlık/ yükümlü -862.170 862.170
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2) -862.170 862.170

 

b-3-2-) Faiz Pozisyonu Duyarlılık Analizi:

31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibarıyla faiz pozisyonu duyarlık analizi tabloları aşağıdaki gibidir.

 

Faiz Pozisyonu  Tablosu
Cari Dönem
31.12.2012
Önceki  Dönem
31.12.2011
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar*
Satılmaya hazır finansal varlıklar**
Finansal yükümlülükler 19.230.964 26.397.609
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler 42.548.150 12.977.992

 

* Faiz barındıran finansal araçlardan, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan varlıklar olarak sınıflandırılandır.

** Faiz barındıran finansal araçlardan saılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılanlar.

 

Şirket’in finansal yükümlülükleri, şirketi faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirket’in finansal yükümlülükleri ağırlıklı olarak spot faizli borçlanmalardır. Değişken faizli finansal yükümlülükler 31 Aralık tarihi itibarıyla mevcut bilanço pozisyonuna göre USD, EURO, TL para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan yüzde 1 yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi dönem kârı yaklaşık 206.638 TL (31.12.2011: 73.091 TL) daha düşük/yüksek olacaktı.

 

b-3-3-) Diğer Fiyat Riskleri :

Özkaynak Fiyat Duyarlılığı

Grup’un 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal tablolarında hisse senedi yatırımları yer almadığı için duyarlılık analizi yapılmamıştır. (31.12.2011 – Yoktur.)

 

NOT-39 : FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)

 

31 Aralık 2012 İtfa edilmiş değerlerden gösterilen diğer finansal varlıklar Krediler ve Alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkları kar/(zarar)'a yansıtılan finansal varlıklar İtfa edilmiş değerlerden gösterilen diğer finansal yükümlülükler Kayıtlı Değer Gerçeğe Uygun Değer Dipnot
Finansal  Varlıklar                
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.902.259   2.902.259 2.902.259 3
Ticari Alacaklar   59.660.831       59.660.831 59.660.831 5
Finansal Yatırımlar
Finansal  Yükümlülükler                
Finansal Borçlar 62.515.855 62.515.855 62.515.855 4
Ticari Borçlar         35.572.046 35.572.046 35.572.046 5
Diğer Finansal Yükümlülükler  3.792.964  3.792.964  3.792.964 4
31 Aralık 2011 İtfa edilmiş değerlerden gösterilen diğer finansal varlıklar Krediler ve Alacaklar Satılmaya hazır finansal varlıklar Gerçeğe uygun değer farkları kar/(zarar)'a yansıtılan finansal varlıklar İtfa edilmiş değerlerden gösterilen diğer finansal yükümlülükler Kayıtlı Değer Gerçeğe Uygun Değer Dipnot
Finansal  Varlıklar                
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.360.843 5.360.843 5.360.843 6
Ticari Alacaklar   31.475.841       31.475.841 31.475.841 10
Finansal Yatırımlar
Finansal  Yükümlülükler                
Finansal Borçlar 39.375.601 39.375.601 39.375.601 8
Ticari Borçlar         22.827.113 22.827.113 22.827.113 10
Diğer Finansal Yükümlülükler

 

NOT-40 : BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur. (31.12.2011 - Yoktur.)

 

NOT-41 : FİNANSAL TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur. (31.12.2011 - Yoktur.)

 

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. TİC. A.Ş.

Merkez (Fabrika): Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres 10032 Sokak No:10 A. O. S. B. Çiğli - İzmir / Türkiye

Tel : +90 - 232 - 376 75 75 (6 Hat)

Faks : +90 - 232 - 376 75 81

E-mail: info@katmerciler.com.tr

www.katmerciler.com.tr