KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1.1. Henüz Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında yayımlanan, 2005 yılında revize edilen ve 30.12.2011 tarihinde Remi Gazete’de yayınlanan SPK Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek son haline getirilmiş bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Söz konusu ilkeler Şirket tarafından benimsenmiştir.

 

1.2. Dönem İçinde Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

SPK Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliği ile değişik, Seri: IV, No: 56 sayılı ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’ kapsamında:

 

❏ Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamak amacı ile; Ana Sözleşme maddelerinde gerekli tadiller gerçekleştirilmiş, tadil edilen Ana Sözleşme metni 29.06.2012 tarihinde yapılan şirket Olağan Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

❏ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine uygun olarak, Şirket Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş, bağımsız üyelerden oluşan; Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri’nin görevlerini de yürütecek şekilde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, mevcut Denetim Komitesi üyeleri Tebliğ’e uyum amacıyla değiştirilmiştir.

 

❏ SPK Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliği, 4.6.2. Maddesi uyarınca düzenlenen; ‘Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları’ Şirket Genel Kurulu’nun onayından geçirilmiş ve www.katmerciler.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Şirketimiz’in 17.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nde yer alan yeni hükümler kapsamında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur.

 

 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yıllık olarak güncellenecek olup, ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellenen kısımlara yer verilmekte, raporun tamamı yayımlanmamaktadır. Raporun tümüne ayrıca 2012 yılı Faaliyet Raporu’ndan ve www.katmerciler.com.tr adresinden ulaşılabilir.

 

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Bu düzenleme Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 6102 sayılı TTK’nın 378. Madde hükmüne göre kurulması zorunlu olan ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için oluşturulmuştur.

 

2. KOMİTENİN YAPISI:

Komite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Komite biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki üyeden oluşur. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda bu komitenin başkanlığı görevini yürütür. Komite üyeleri mali hususlara liyakati olan kişilerden atanır. İcra Başkanı ve Genel Müdür komitede görev alamaz. Komite Genel Kurul Toplantısı’ndan sonra belirlenir.

 

3. KOMİTENİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI:

Komite toplantı esası ile yılda en az iki kez olmak üzere veya gerek duyulduğunda komite üyelerinin birisinin çağrısı ile ya da Denetim Komitesi’nin veya Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır. Komite gerekli gördüğü şirket içi/dışı kişi ve/veya kuruluşların görüşüne başvurabilir. Komitenin görevini yapabilmesi için Yönetim Kurulu gereken her türlü kaynak ve desteği sağlar. Komite görev alanı ile sınırlı kalmak üzere ilgili göreve liyakati olan kişi ve/veya kuruluşları görevlendirebilir, bunların ücret ve işle ilgili giderleri Şirketçe karşılanır. Bu komite aynı zamanda 6102 sayılı TTK’nın 378. Madde hükmü çerçevesinde faaliyette bulunur. Komite şirketin karşı karşıya kalabileceği riskleri tanımlar, ölçer, analiz eder, izler ve sonuçlarını Yönetim Kurulu’na raporlar. Kontrol edilebilen/edilemeyen riskler konusunda uyarıda bulunur. Komite bu madde kapsamında her iki (2) ayda bir Yönetim Kurulu’na rapor sunar.

 

4. YÜRÜRLÜK:

Yukarıda anılan görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

 

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Katmerciler A.Ş.’de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirket’in temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir.

 

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

 

❏ Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

 

❏ Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.

 

❏ Genel Kurul Toplantısı’nın yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.

 

❏ Genel Kurul Toplantısı’nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.

 

❏ Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.

 

❏ Mevzuat ve Şirket’in bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

 

❏ Şirketin kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak.

 

❏ SPK’nın Seri: VIII, No: 54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamaları’nı KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB’ye bildirerek kamuyu aydınlatmak.

 

❏ Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak.

 

❏ Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket’i temsil etmek.

 

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nden sorumlu çalışanlar:

 

Gökmen Ölçer Mali İşler Koordinatörü

Nebile Haspolat Muhasebe Şefi

Telefon : 0232 376 75 75

Fax : 0232 394 01 97

e-posta : yatirimci.iliskileri@katmerciler.com.tr

 

2012 yılında yatırımcıların bilgilendirilmesi

 

2012 yılı içerisinde Şirket hakkında Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne yapılan yazılı ve sözlü bütün başvurular cevaplandırılmış olup istatistiki veriler aşağıdaki gibidir.

 

Telefonla bilgilendirme sayısı : 19

E-posta olarak bilgilendirme sayısı : 96

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket’te, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.

 

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirket’in kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr) olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

 

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

 

KAP kapsamında İMKB’ye göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Denetim Komitesi’nin tavsiyesi ile Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, AC Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ve Genel Kurul’da seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi’nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketin sermayesini oluşturan A grubu payların tamamı nama, B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2012 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Denetçi Raporu internet sitemizde (www.katmerciler.com.tr) yayımlanmaktadır.

 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul Toplantıları’nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirket’te oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirket’te oy haklarının kullanımına yönelik Ana Sözleşme’de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket ortakları arasında Şirket iştiraki olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşme’de yoktur. Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul’da sağladıkları katılımlarıyla, yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemine Ana Sözleşme’de yer verilmemektedir.

 

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Yönetim Kurulumuz’un 25.02.2011 tarih ve 2011/12 sayılı kararı ile şirketimizin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikası oluşturulmuş ve şirket internet sitesinde (www.katmerciler.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi’nin ‘Kârın Tespiti ve Dağıtılması’ adlı 34. Maddesi’nde kâr dağıtımına ilişkin ilkeler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

7. Payların Devri

Şirketin nama yazılı A grubu paylarına sahip olanlar (miras ve hibe yoluyla olunan sahiplikler dâhil) ellerindeki paylarını Şirket Yönetim Kurulu’nun yazılı izni olmadan başkalarına satamazlar, devredemezler.

 

Yönetim Kurulu bu husustaki talepleri gerekçe göstermeden dahi reddetme hakkına haizdir. A grubu nama yazılı hisse senetlerine sahip olanlar, yönetim kurulunun yazılı onayını almak şartı ile A grubu nama yazılı hisse senetlerini, B grubu hamiline yazılı hisse senedine çevirerek değiştirebilirler.

Hamiline yazılı B grubu payların devri ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tâbidir.

 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

 

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç

Katmerciler, faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi, yatırımcı ilişkileri çerçevesinde de kendisini tüm paydaşlarına karşı sorumlu olarak görür. Katmerciler hisse senedine sahip tüm yatırımcı ve hissedarların yanı sıra, ilgili kamu otoritelerine ve finans ve sermaye piyasası kurumlarına karşı, açık ve şeffaf bir tutum ortaya koyar. Kurumsal vatandaşlık ilkelerine uygun hareket etmeyi, doğal davranış şekli kabul eder. Katmerciler’in Bilgilendirme Politikası’nın esasını da bu yaklaşım oluşturur.

 

Bilgilendirme Politikası’nda amaç; şirket stratejilerini ve performansını da dikkate alarak, Katmerciler’in geçmiş performansı, gelecek beklentileri, stratejileri, ticari sır niteliği haricindeki hedefleri ve vizyonunu, kamuyla, yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir şekilde paylaşmak, Katmerciler’e ait finansal bilgileri genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, yatırımcı ilişkileri birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Katmerciler kamuyu aydınlatmaya ilişkin bütün uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyum göstermektedir.

 

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Mali İşler Koordinatörlüğü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek üzere görevlendirilmiştir.

 

Yöntem ve Araçlar

SPK ve İMKB düzenlemeleri ile TTK düzenlemeleri çerçevesinde, Katmerciler Araç üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

 

❏ İMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır).

 

❏ Dönemsel olarak İMKB’ye iletilen finansal raporlar (Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır).

 

❏ Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları (Basılı olarak ve şirketin www.katmerciler.com.tr internet sitesinde yayınlanır).

 

❏ Kurumsal internet sitesi (www.katmerciler.com.tr).

 

❏ Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

 

❏ SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken, izahname, sirküler, duyuru metinleri ve dokümanlar.

 

❏ Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın bültenleri.

 

❏ Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular.

 

❏ Gerektiğinde yatırımcı ve pay sahiplerini doğrudan bilgilendirmeye yönelik bültenler.

 

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Özel durum açıklamaları, SPK Seri VIII, No: 54 ‘Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar’ tebliğine uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu açıklamalar reklam amacıyla kullanılamaz. Sermaye piyasası araçlarına etki etme ihtimali bulunan gelişmeler olduğunda kamuya yapılacak açıklama Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanıp, iş akış ve onay prosedürüne uygun olarak Muhasebe Müdürü, Mali İşler Koordinatörü ve Genel Müdür tarafından imzalanarak aynı gün veya bir sonraki gün saat: 09.00’a kadar İMKB’ye bildirilir.

 

Özel durum açıklaması ve finansal tablolar İMKB ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla Kamuyu Aydınlatma Platformu sistemine (KAP) gönderilir. En geç, kamuya açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde şirket internet sitesinde yayımlanır. Sitede şirketimizin tarihçesi, güncel ve geçmişe dönük bilgilere yer verilmektedir. Şirket web sitesinde ‘Yatırımcı İlişkileri’ başlığı altında yer alan önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

 

1- Hisse Senedi ve Yatırımcı Bilgisi

2- İmtiyazlı Hisse

3- Finansal Raporlar

4- Kurumsal Kimlik ve Yönetim

5- Özel Durum Açıklamaları

6- Halka Arz Belgeleri

 

Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin, dışarıdan değiştirilmesini önleyecek güvenlik tedbirleri alınmıştır.

 

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması Şirketimiz’in finansal tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartları’na göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra finansal raporlar, dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda İMKB’ye (KAP) iletilir. Finansal tablolar, dipnotlar ve Bağımsız Denetim Raporu’na Katmerciler internet sitesinden ulaşılabilir.

 

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması  

Katmerciler Faaliyet Raporu uluslararası standartlara, SPK düzenlemeleri ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet Raporu Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir. En geç Genel Kurul’dan 15 gün önce açıklanacak şekilde internet sitesinden erişilebilen faaliyet raporunun basılmış kopyaları Yatırımcı İlişkileri Birimi’nden temin edilebilir. Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve Şirket internet sitesinden de yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

 

Web Sitesi

Katmerciler web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, Şirket faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı ve güncel içeriğiyle pay ve menfaat sahiplerinin hisse performansını güncel ve kolay bir şekilde izleyebilecekleri bir iletişim ortamı olarak kamunun aydınlatılmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

 

Duyuru ve İlanlar

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Katmerciler Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul Toplantısı, Ana Sözleşme değişikliği, sermaye artırımı ve temettü ödenmesine ilişkin duyurular Ticaret Sicil Gazetesi, KAP ve şirket web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

 

Yatırımcı İlişkileri Birimi, yazılı veya görsel medyada yer alan ve Katmerciler hisselerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek haberleri izleyerek, yaşanan gelişmelere uygun olarak kamuoyunu detaylı bir biçimde bilgilendirir. Basına ve kamuya sadece Şirket adına açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verebilir.

 

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler

Yukarıda yer alan ve özel durum açıklamaları ile kamuya açıklanmış hususlar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür’dür.

 

Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

SPK’nın ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na tâbi olan anonim ortaklarının uyacakları esaslar hakkında’ Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğin 7. Maddesi gereğince, Şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere 28.04.2010 tarih ve 2010/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden ‘Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ oluşturulmuştur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi; şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcılarımızın sözlü ve/veya yazılı bilgi taleplerini de yanıtlamaktadır.

 

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Şirketimiz, dönem içinde 15 adet özel durum açıklaması yapmıştır. İlgili dönemde kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmamıştır.

 

Şirketin yurtdışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından İMKB dışında özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Özel durum açıklamalarının tamamı, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

 

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimiz, pay sahiplerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla SPK İlkeleri’nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.katmerciler.com.tr’yi aktif olarak kullanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.11.5’te sayılan bilgilerin tamamı internet sitesinde yer almaktadır.

 

İnternet sitesinin ‘Yatırımcı İlişkileri’ bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Mali İşler Koordinatörlüğü’nün sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir.

 

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

 Şirketimiz’in gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi yüzde 58,40 pay ile İsmail Katmerci’dir. Hakim ortağımız, Halka Arz İzahnamesi’nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu Şirket Genel Bilgileri Formu’nda kamuya açıklanmıştır.

 

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

 

Çalışma süresince öğrenilen, Şirket’e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler ‘Şirket Bilgisi’ olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Katmerciler A.Ş.’de çalışırken ve sonrasında Şirket Bilgisi’ni korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Katmerciler A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Katmerciler A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

 

Şirket’in, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri; Şirket’in ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Açıklamalar aynı zamanda Şirket’in internet sitesinde yer alır.

 

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

 

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri olarak çalışanların yönetime katılımı öneri, anket vb. araçlarla Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

 

15. İnsan Kaynakları Politikası

Katmerciler Grubu; kuruluşundan itibaren çalışanlarının şirkete bağlılığını ve memnuniyetini en üst seviyede tutma ilkesine dayanarak çalışmalarını insana odaklı bir şekilde sürdürmektedir. Emeğin verimli yönetilmesi insan kaynakları politikamızın temelini oluşturur. Hızla büyüyen şirketimizde kurumsal kültür ve etik kurallar çerçevesinde insan kaynakları süreçleri yönetilmektedir. Şirketimiz’de insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri insana saygı, yeterlilik (doğru insan), kariyer planlaması, bilimsellik, fırsat eşitliği, hakkaniyet, tarafsızlık ve iş güvencesidir.

 

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerde; dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir. Mamul üretiminde müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir. Şirket’in gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur. Şirket’in yaptığı bağışlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.

 

17. Sosyal Sorumluluk

Çevre ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve bu konularda çıkarılmış yasal mevzuata uyulur. Sosyal sorumluluk amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılır.

 

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

 

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ana Sözleşme’ye göre Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Şirket’in Yönetim Kurulu 2012 yılı için beş üyeden oluşmaktadır. Sayın Mehmet Katmerci, İcracı Üye olarak Yönetim Kurulu’nda yer almaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

 

İsmail Katmerci                 Başkan                 İcrada Görevli Değil     

Mehmet Katmerci            Başkan Vekili      İcrada Görevli

Havva Katmerci                 Üye                       İcrada Görevli Değil

Taha Aksoy                          Üye                       İcrada Görevli Değil

Osman Nuri Filiz                 Üye                       İcrada Görevli Değil

 

Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Tayin işlemi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kurulu’na atanan üye ilk toplanacak Genel Kurul’a kadar görev yapar ve genel kurulca atamanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar. Şirket Yönetim Kurulu’nda iki (2) bağımsız üye bulunmaktadır. Tüm üyeler belirli pay sahiplerini temsilen seçilmektedir. Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde faydalanmaktadır.

 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin belirlediği nitelikleri taşımaktadır.

 

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

 

Vizyonumuz

Katmerciler; ortakları, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ile birlikte büyümeyi, araç üstü ekipman sektöründe bir dünya markası olmayı ana hedefi olarak belirlemiştir.

 

Misyonumuz

❏ Müşteri mutluluğunu temel alan üretim anlayışı ile

 

❏ Satış ve satış sonrası destekle daima müşteri haklarını koruyarak

 

❏ Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir bilinçle

 

❏ Daima çalışmalarında çevreye ve insana duyarlı olarak

 

❏ Gücünü çalışanlarının azim ve desteğinden alarak

 

 ❏ Ülkemiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız için en iyiyi başarmak için

 

❏ Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda büyümeye devam ederek sektöründe lider olmayı misyon edinmiştir.

 

STRATEJİK PRENSİPLER

 

❏ Ar-Ge’ye ayrılan payın her yıl artırılarak 2015 yılında cironun yüzde 2’leri civarına çıkarmak.

 

❏ Afrika ve Ortadoğu itfaiye ve çöp kamyonu pazarında hakim konumunda olmak.

 

❏ 2015 yılına kadar Katmerciler markasının dünyada araç üstü ekipman sektöründe daha bilinir hale getirilmesi.

 

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması 

Şirketimiz’in risk yönetimine ilişkin faaliyetler Mali İşler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Şirketimiz, tam tasdik sözleşmesi bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Her iki denetim çalışması neticesinde elde edilen bulgular öncelikli olarak Denetimden Sorumlu Komite üyeleriyle paylaşılarak Yönetim Kurulu’na bildirilir. Şirketimiz’in iş akışları, prosedürleri çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi ve iç kontrol sistemi çerçevesinde kontrol altına alınmıştır.

 

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşme’de açıkça belirlenmiştir.

 

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  

Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan vekili çağrısı üzerine toplanır. Her üye Yönetim Kurulu’nun toplantıya çağırılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile toplantılar başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

 

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.

 

25. Etik Kurallar

Şirket çalışanları arasında ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki çalışanlara eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. İş yerinde çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve ayrıca kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Çalışanlar Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar. Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmelerinin yanı sıra ilk yardım, deprem, yangın gibi tabii afetler konusunda eğitilmesi sağlanır. Şirket olarak çalışanlarımızı sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü katılmaları konusunda destekler, iş hayatları ile özel hayatları arasındaki dengeyi gözetiriz.

 

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.07.2012 Tarih, 2012/16 sayılı kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’ ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

 

Adı Soyadı                          Ünvanı                           Şirketle İlişkisi

Taha Aksoy                          Komite Başkanı            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Nuri Filiz                 Komite Üyesi                Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Söz konusu tebliğ gereğince oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir.

 

Denetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.07.2012 Tarih, 2012/16 sayılı kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’ ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde mevcut Denetim Komitesi üyelerinin SPK tebliğine uyum çerçevesinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

Adı Soyadı                          Ünvanı                           Şirketle İlişkisi

Osman Nuri Filiz                 Komite Başkanı            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Taha Aksoy                          Komite Üyesi                Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

Riskin Erken Tespiti Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. Maddesi’ne uyum amacıyla;

 

Yönetim Kurulu’nun 17.09.2012 Tarih, 2012/23 sayılı kararına istinaden Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

 

Daha önce 03.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi’ne verilen riskin erken saptanması ile ilgili görevlerin, kurulan bu komite tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarından ilgili yükümlülükler çıkarılmıştır.

 

Adı Soyadı                          Ünvanı                           Şirketle İlişkisi

Taha Aksoy                          Komite Başkanı            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Nuri Filiz                 Komite Üyesi                Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak hakların miktarı ve nevileri her yıl Olağan Genel Kurul tarafından tespit edilir. Aylık veya yıllık şeklinde ücret veya her toplantı için belirli bir para ödenir. 2012 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine toplam 1.575.935 TL brüt ödeme yapılmıştır.

 

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. ve TİC. A.Ş. DENETÇİ RAPORU

Unvanı Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.
Merkezi İzmir
Sermayesi 25.000.000,-TL
Faaliyet Konusu Araç üstü ekipman imalatı ve satışı.
Denetçilerin Adı ve Görev Süreleri Osman Gürbüz ÖZKARA Görev Süresi 1 yıl
Aydın Buğra İLTER Görev Süresi 1 yıl
Katılman Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantısının Sayısı 2012 yılında yapılan bütün Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edilmiştir.
Ortaklık Hesapları, Defter ve Belgeleri Üzerinde Yapılan İncelemenin Kapsamı, Hangi Tarihlerde Yapıldığı ve Varılan Sonuç Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ticaret Hukuku açısından 3, 6, 9,12. ayların ilk haftalarında tetkik ve kontrol yapılmış, tenkide değer bir hususa rastlanmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 353. Maddesinin 1. Fıkrasının 3 Numaralı Bendi Gereğince Ortaklık Veznesinde Yapılan Sayımların Sayısı ve Sonuçları Her ay sonu şirket veznesinde fiili sayım yapılmış olup tenkide değer herhangi bir husus olmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 353. Maddesinin 1. Fıkrası’nın 4 Numaralı Bendi Gereğince Yapılan İnceleme Tarihleri ve Sonuçları Her ayın ilk gününde yapılan incelemelerde mevcut kıymetli evrakın defter kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.
İntikal Eden Şikayet ve Yolsuzluklar ve Bunlar Hakkında Yapılan İşlemler Her hangi bir şikayet intikal etmemiştir.

 

Kanaatimize göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ hükümlerine uygun olarak hazırlanan ekli 31.12.2012 tarihi itibarıyla konsolide olarak düzenlenmiş mali tabloları Şirket’in anılan tarihteki gerçek mali durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. Anonim Şirketi’nin 01.01.2012 ~ 31.12.2012 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

 

Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz 31.12.2012 tarihi itibarıyla düzenlemiş bilanço, Ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu 01.01.2012 ~ 31.12.2012 dönemine ait gelir tablosu anılan döneme ait sonuçlarını, gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; kâr dağıtım önerisi yasalara, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve Ortaklık Esas Sözleşmesi’ne uygun bulunmaktadır.

 

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. Saygılarımızla.

 

DENETÇİ DENETÇİ
Osman Gürbüz ÖZKARA Aydın Buğra İLTER

 

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

 

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’na,

1. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklar’ının hep birlikte (Grup) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

 

Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

 

Görüş

4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları’nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla gerçek konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

 

İstanbul, 12 Nisan 2013

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Member of ENTERPRISE WORLDWIDE

 

Cemal ÖZTÜRK

Sorumlu Ortak Baş Denetçi