YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Şirketimiz Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

a)Yönetim ve Denetim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyeleri 29 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 6 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 11 Temmuz 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

 

YÖNETİM KURULU 

ADI ve SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ
İsmail Katmerci Yönetim Kurulu Başkanı 29.06.2012 29.06.2015
Mehmet Katmerci Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı
29.06.2012 29.06.2015
Havva Katmerci Yönetim Kurulu Üyesi 29.06.2012 29.06.2015
Osman Nuri Filiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 29.06.2012 29.06.2015
Taha Aksoy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 29.06.2012 29.06.2015

 

Denetim Kurulu üyeleri 29 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2013 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar geçecek olan bir (1) yıllık süre için

 

DENETİM KURULU

ADI ve SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ
Osman Gürbüz Özkara Denetçi 29.06.2012 29.06.2013
Aydın Buğra İlter Denetçi 29.06.2012 29.06.2013

 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10. , 16. ve 17. maddelerine göre belirlenmiştir. Ana Sözleşme’nin 21. ve 22. maddelerinde ise Denetim Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.

 

b-) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

❏Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 03.07.2012 tarih, 2012/16 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’ ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde;

•Mevcut Denetim Komitesi üyelerinin değiştirilmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş bulunan Sayın Osman Nuri Filiz’in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Sayın Taha Aksoy’un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak seçilmesine,
•Sayın Taha Aksoy’un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sayın Osman Nuri Filiz’in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine, Söz konusu tebliğ gereğince oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir.

 

❏Şirketimiz 17.09.2012 tarih, 2012/23 sayılı kararı ile; Şirketimiz Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. Maddesi’ne uyum amacıyla;

•Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin kurulmasına;

•Daha önce 03.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi’ne verilen riskin erken saptanması ile ilgili görevlerin, kurulacak bu komite tarafından yerine getirilmesine ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esaslarından ilgili yükümlülüklerin çıkarılmasına;

•Komitenin, Bağımsız Üye Sn. Osman Nuri Filiz, Bağımsız Üye Sn. Taha Aksoy’dan oluşmasına ve Başkanlığına Sn. Taha Aksoy’un etirilmesine; karar vermiştir.

 

c-) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanlara Ait Bilgiler

Sayın İsmail Hakkı Kırkıl 28.06.2012 tarihi itibarıyla Şirketimiz bünyesinde Yurtdışı Satışlar Direktörü olarak göreve başlamıştır. Şirketimizin yönetiminde dönem içinde başka bir değişiklik bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Mehmet Katmerci 29.06.2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Sayın Furkan Katmerci 21.11.2012 tarihinden itibaren İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

 

Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir: 

ADI ve SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ GÖREV SÜRESİ
Mehmet Katmerci Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı
İşadamı 20 Yıl
Furkan Katmerci İcra Kurulu Başkan Vekili İşadamı 3 Yıl
Gökmen Ölçer Mali İşler Koordinatörü Mali Müşavir 20 Yıl
İsmail Hakkı Kırkıl Yurtdışı Satışlar Direktörü Makine Mühendisi 23 Yıl