DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliği ile değişik, Seri: IV, No: 56 sayılı ‘Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’ (30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uyum sağlamak amacıyla; Şirket Ana Sözleşmesi’nin 10., 16., 17., 20., 25., 26. Ve 33. maddelerinin tadili, 27. Maddesi’nin iptali, 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. Ve 37. maddelerinde iptal edilen 27. Madde nedeniyle numara tadili ve ‘Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum’ başlıklı, 37 numaralı yeni madde ihdas edilmesi ile ilgili olarak; Ana Sözleşme tadil metni için Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.06.2012 tarihli yazısı ile ön onay alınmış, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 18.06.2012 tarihinde onaylanan Tadil Tasarıları 29.06.2012 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından da onaylanmış ve 06.07.2012 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 11.07.2012 tarih, 8109 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.