SEKTÖREL PROJEKSİYON

HEM İÇ PAZARDA HEM BÖLGEDE TALEP KATLANARAK ARTACAK

ÜLKEMİZDE 2003 YILINDAN BU YANA YAŞANAN HIZLI BÜYÜME EĞİLİMİ, BÖLGELER ARASI EŞİTSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK ALTYAPI YATIRIMLARI, ARTAN ŞEHİRLEŞME VE KAMU HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞMASI VE ÇEŞİTLENMESİ, ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLARA OLAN TALEBİ ARTIRIYOR. BU EĞİLİMİN DAHA UZUN YILLAR SÜRECEĞİ GÖZLENİYOR.

 

 

Türkiye’de araç üstü ekipman sektörü henüz gelişmekte olan bir sektör. Sektörün müşterileri arasında çeşitli kamu kuruluşlarıyla yurtiçi ve yurtdışından, inşaat ve lojistik gibi hizmet alanlarında faaliyet gösteren özel sektör firmaları yer alıyor. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle kamu hizmeti harcamaları arasında pozitif yönde yüksek bir korelasyon bulunuyor. Kamu hizmetlerinde yaygınlaşma ve kaynak artışı, sektör için yüksek potansiyel yaratıyor. Gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamalarının, yıllık büyümeye göre daha hızla artması bekleniyor. Türkiye’de kamu harcamalarının GSYİH’ye oranı, Avrupa ortalamasının yarısı seviyesinde. Dolayısıyla kamu harcamalarının hızla artacak olması sektör için yüksek büyüme potansiyeli getiriyor. Bu göstergelere bir de Türkiye’nin 77 milyonluk nüfusu eklendiğinde talebin uzun süre artacağı ortaya çıkıyor.

 

BÜYÜMENİN ÜZERİNDE TALEP ARTIŞI 

2003 yılından bu yana yaşanan hızlı büyüme eğilimi, bölgeler arası eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik altyapı yatırımları, artan şehirleşme ve kamu hizmetlerinin yaygınlaşması ve çeşitlenmesi, doğrudan araç üstü ekipmanlara olan talebi artırıyor. Ülkemizde çeşitli araç üstü ekipman talebi hâlâ doygunluk noktasının çok gerisinde. Özellikle yerel yönetim hizmetlerinin talepleri çeşitlenerek devam ediyor. Aynı şekilde kamu kurumlarının da talepleri artıyor. Bunun yanı sıra kent nüfusunun gelişen talepleri doğrultusunda yeni niş ürünlere talep doğuyor. Anadolu’nun pek çok kentinde ise büyük bir kentleşme hamlesi son hızıyla sürüyor. Her altyapı yatırımı aynı zamanda araç üstü ekipman sektörü için yeni pazarlar anlamına geliyor. Toplu konut yatırımlarıyla birlikte şehir hizmetlerine yönelik çöp ekipmanı, itfaiye araçları, tanker, vidanjör, kurtarma aracı ve benzeri sosyal boyutu daha yoğun olan ekipman gereksiniminde artış gözleniyor. Yeniden yapılanma sürecinde ise büyüyen inşaat sektörünün artan araç ihtiyaçları, sektör için doping etkisi yaratıyor.

 

BÖLGESEL PAZARLARDA DEV POTANSİYEL 

Bunun yanı sıra Türkiye’nin jeostratejik konumu ve küresel ekonomideki eksen değişikliği de Türkiye araç üstü ekipman sektörü açısından önemli bir ivme yaratacak unsurlar. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Doğu Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya geniş ve yüksek talep potansiyeli taşıyan bir pazarda Türkiye en önemli üretim noktalarından biri… Bölge ülkelerinin önemli bir bölümünün enerji kaynakları açısından zengin olduğu ve büyük altyapı yatırımlarına çok ciddi kaynak aktarmayı planladığı dikkate alınırsa, Türk araç üstü ekipman sektörünün ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğu da anlaşılacaktır. Bir diğer önemli nokta ise Arap Baharı sürecinde Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan çatışmalardan sonra orta vadede önemli bir yeniden yapılanma sürecinin başlayacağı… Libya, Tunus, Mısır, Suriye ve Irak, bölgedeki en önemli yeniden yapılanma yatırımlarına ihtiyaç duyan ülkeler olacak. Dolayısıyla, bugün dahi çok önemli ihracat pazarları olan bu ülkelerin önümüzdeki yıllarda çok daha büyük pazarlar halinde geleceğini söylemek mümkün. Orta Asya ve Balkanlar da diğer iki önemli pazar ve her ikisinde de Türk firmalarının çok büyük bir yatırım ve ihracat tecrübesi var. Bunun yanı sıra özellikle Orta Asya’da pek çok altyapı yatırımını Türk taahhüt şirketlerinin yapıyor olması da Türk araç üstü ekipman sektörü firmalarının bu pazarlara girişini ve pazar paylarını artırmalarını kolaylaştıran bir unsur.

 

ESNEK ÜRETİM, GÜÇLÜ PAZARLAMA STRATEJİSİ

MEHMET KATMERCİ/ Yönetim Kurulu Başkanı

 Bu noktada sanayi birikimi ve kalifiye insan kaynağı açısından bölge ülkelerine göre büyük bir rekabet avantajına sahip bulunan Türkiye’nin araç üstü ekipman sektörünün orta vadede üretim ve ihracatını katlamasının önünde hiçbir engel bulunmuyor. Sektörde faaliyet gösteren firmaların esnek üretim modeliyle her ihtiyaca yönelik farklı tasarım ve teknolojiler geliştirme yeteneği üst düzeyde... Ürün gamındaki çeşitlilik ve talebe göre özel ürün geliştirmedeki hız da rekabet avantajı yaratan önemli unsurlardan biri… Tüm bu veriler, sektörün geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Kısa vadede ihracattaki yüksek artışı, orta vadede bölgesel markalaşma takip edecek gibi gözüküyor.

 

BÖLGE ÜLKELERİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜN ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN ZENGİN OLDUĞU VE BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMLARINA ÇOK CİDDİ KAYNAK AYIRMAYI PLANLADIKLARI DİKKATE ALINIRSA, TÜRK ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SEKTÖRÜNÜN BÖLGESEL İHRACAT POTANSİYELİNİN ÇOK YÜKSEK OLDUĞU DA ANLAŞILACAKTIR.